Vikipcdijas arodveselibas un drodibas definicija

Droðîba un veselîba darbâ ir svarîgs faktors gandrîz visos uzòçmumos, tâpçc ir vçrts veikt darbîbas pârbaudes datumu un labu dokumentâciju. Protams, paðreizçjâ darbîbas joma ir sagatavota uzòçmumiem uzòçmumiem, kas atvieglos darba devçju dzîvi.

Populârâkâ programma, kas nodroðina veselîbas un droðîbas vadîbu, ir Vademecum BHP. Ðîs programmas rezultâts ir aktuâls tiesiskais regulçjums. Tas dod iespçju paðiem veikt profesionâlo risku sadalîjumu darba vietâ, pateicoties kurai tiks sagatavota darbavietu revîzija ar lielu potenciâlu, kâ arî cilvçku un studentu nelaimes gadîjumi darbâ. Ir arî savâs vçrtîbâs iekïautais grafiks, lai jûs varçtu saglabât visu detalizçto informâciju, lai jûs to nepalaistu nejauði. Individuâlâ aizsardzîbas lîdzekïa izvçle konkrçtam darbiniekam ir ârkârtîgi svarîga, un ðî programma ïauj vienkârði pielâgot savu nostâju. Tas galvenokârt attiecas uz apìçrbu un aksesuâriem.Ïoti labi zinâms projekts veselîbas un droðîbas jomâ ir programma, kas sadalîta moduïos, no kuriem visi nozîmç kaut ko. Svarîgâkie ir negadîjumu modulis un riska modulis. Tâ kâ nav grûti uzminçt, negadîjumu modulî ir plânots nelaimes gadîjumu smaguma noteikðanai un riska modulis nosaka darba risku konkrçtâ darba vietâ. Viòð var tikt galâ ar daudzâm citâm profesijâm, kurâm var attiecinât profesionâlo risku. Citi ir arodveselîbas un darba droðîbas sektors un droðîbas modulis. Veselîbas un droðîbas modulis iet uz darbinieku sarakstu veselîbas un droðîbas ziòâ, galvenokârt par pabeigtajâm apmâcîbâm, un par saistîtajiem apmâcîbu datumiem aizsardzîbas modulis ïauj saskaòot darbinieka individuâlos aizsardzîbas pasâkumus. Kursa modulis ir redzams dokumentu apritei starp daþâdâm struktûrvienîbâm. Ðâda programmatûra nodroðina funkcijas nosaukumu veselîbas un droðîbas ziòâ.