Ventilacijas kanali izolcts cenu saraksts

Mâjâs ar augstu apputeksnçðanu, man bija pulverkrâsas, koka kârtiòi, ir liels sprâdziena risks. Jo daþos rûpnieciskos uzòçmumos ir nepiecieðamas kopîgas instalâcijas ar atex uzstâdîðanas principu (atex uzstâdîðana, kas atzîst pârâk lielu uzdevumu no darba òçmçju telpâm un atmosfçrâ novçrst piemaisîjumus. & Nbsp;Ðâdâm iekârtâm jâbût pçc iespçjas droðâkâm, t. I., Ir jâizmanto vietçjâs bikðturi paðpapildu ieroèu, zîdîtâju un pârsegu novietoðanai apdraudçtajâ fonâ.Neaizmirstiet tîrît, lietot rûpnieciskos putekïusûcçjus, kas atbrîvo uzkrâto putekïu daudzumu no zemes, sistemâtiski iztîrît instalâciju, kâ arî neizraisa milzîgu piesâròojuma daudzumu dzîvoklî.Putekïu savâkðanas sistçmai jâbût iezemçtai, neorganizçjiet elektrostatiskos lâdiòus pats par sevi, kas, iespçjams, izraisîs dzirksteles un pçc tam sprâdzienu. Ekstrakcijas kanâli ir izgatavoti no sienas biezuma 2 vai 3 mm, tie nedrîkst pamosties lîdz erozijai.Ventilatori un filtri, ko izmanto ðâdâs iekârtâs, ir pret sprâdzienbîstami, tiem ir pârâk liels uzdevums, lai efektîvi aizsargâtu vietni pirms sprâdziena.Tas ir lielisks ieradums bûvçt putekïu nosûkðanas, ugunsdzçsîbas un ugunsdzçsîbas sistçmas, tagad ðâda sistçma novçrð kontaktu ar turpmâko sprâdzienu. Tas viss ir vienâds un precîzs ar atex noteikumu. Pastâv arî slûþas, kas ir izturîgas pret ugunsgrçka pârejâm caur uzstâdîðanu, svarîgiem amortizatoriem un paðattîroðiem stiliem, kas nodroðina augstu putekïu lîmeni bûvniecîbâ.Ðâdas telpas, neskatoties uz tik daudziem aizsargiem, joprojâm ir lielas riska telpas, lai gan tâs atbilst visiem noteikumiem, kas atbilst arî norâdîtajâm direktîvâm, tur ir tik maz cilvçku, kâ arî tikai cilvçki, kas strâdâ ðâdâs telpâs.Atbilstîba visam saturam un noteikumiem ir vissvarîgâkâ situâcija, un iespçjamâs uzliesmojuma cçloòu novçrðana ir prioritâte.Visas iekârtas un ierîces, uz kurâm attiecas atex direktîva, plâno tieðos iecienîtâkos maríçjumus un apstiprinâjumus, kas atbilst ierîces darba vietâ.Maðînas, iekârtas, uz kurâm attiecas iepriekð minçtâ direktîva, ir sadalîtas divâs grupâs:veidojot kalnrûpniecîbâ,notiek citâs nozîmçs.Ðis îpaði svarîgais princips aizsargâ visus uzòçmumus.