Vardavas neiroloiijas instituts

Money AmuletMoney Amulet - Iespēja piesaistīt naudu un laimi!

Viena no galvenajâm zinâtnes un pçtniecîbas iestâdçm Polijâ tagad atrodas Varðavâ, 1951. gadâ tçrpta ar psihiatru un neirobiologu grupu priekðlikumiem, tostarp augsto neirofiziologu Jerzy Konorski, Psihiatrijas un neiroloìijas institûtu. Institûta nozîmi apliecina fakts, ka kopð 1992. gada tâ sadarbojas ar Pasaules Veselîbas organizâciju pçtniecîbas un apmâcîbas jomâ. Centra misija ir tâs paða uzvedîba psihiatrijas un neiroloìijas lielumâ, to koordinçðana valsts spçkos, konsultâcijas valsts iestâdçm par ðîm lietâm (ziòojums par narkomâniju, ziòojums par HIV un AIDS, darbs pret alkohola lietoðanu un diagnostiskâ un terapeitiskâ darbîba (hospitalizâcija un ârstçðana ambulatoros apstâkïos. Objektâ darbojas arî izdevçjdarbîba (divi starptautiskie þurnâli, treniòi un doktora sagatavoðana. Institûts sastâv no divdesmit trîs klînikâm (ieskaitot Nerwice klîniku, Klîniskâs rehabilitâcijas klîniku, bçrnu un jaunieðu psihiatrijas klîniku, neiroloìisko klîniku un zinâtniskajâm çkâm (piemçram, Sabiedrîbas veselîbas institûts, Profilakses un atkarîbas ârstçðanas departaments. Znanylerz.pl rangâ institûta speciâlisti gûst draudzîgus, ïoti interesantus atzinumus. Pacienti slavç ârsta pieeju pacientam, to profesionalitâti, diagnozes âtrumu un ârstçðanu. Diemþçl Psihiatrijas un neiroloìijas institûts cînâs ar nopietnâm problçmâm. 2014. gadâ, pçc institûta direktora domâm, parâds pârsniedza piecdesmit seðus miljonus zlotu, un viena çka prasa bûtisku atjaunoðanu, kurai nav lîdzekïu. Neliels daudzums vannas istabu, noplûdes jumts, caurspîdîgi logi, saplacinâtas sienas, samazinâts personâls, nespçja izolçt smagâkus cilvçkus un nodroðinât komfortablus apstâkïus, lai ârstçtos, ir tikai daïa no institûta problçmâm. Zâïu remonta klînikâm jautâjums ir politisks jautâjums, un saskaòâ ar Veselîbas ministrijas pârstâvi atkarîgs no "departamenta portfeïa bagâtîbas". Ðíiet, ka âtrâ nâkotnç bûs iespçjams iegâdâties zâles atjaunoðanai un institûts spçs attîstît ârstçðanas lomu no plûdiem lîdz pat beigâm.