Vara mati

Mana brâïameita îpaði mîl spçlçt ar matiem, jûs varat to izdarît stundâm un iztîrît. Tajâ paðâ laikâ viòa ir pienâcîgi iesaistîta, ka, ja viòa vçlas, lai viss izskatâs krâðòs, viòa var vienu reizi pît piecas reizes, liekot viòiem matu aksesuârus vai saspieþot tos. Viòam visvairâk patîk skolas priekðnesumi un nokïût viòos. Viòas nesenâ kâ Mischief karalienes loma bija arî jautra, un viòai vajadzçja perfektu frizûru un apìçrbu. Sâkumâ Mama viòu sajauca ar vairâkiem pinumiem ar tiem pievienotâm lentçm. Tad ðis brîniðíîgais vienpadsmitgadîgais teica nç, nç, ne atkal. Es daudz darîðu pârvaldîtajos matos .... tâ sâkâs. Pusstunda pârslodze un to ieklâðana. Viòa izskatîjâs jauka kâ vienîgâ princese. Un, tâ kâ paliek ar sabojâtâm meitençm, viòa âtri atkal mainîja savu prâtu. Kopîgi ar paðreizçjo, gandrîz divas stundas kopð instalâcijas sâkuma. Negaidîti ... pilnîgi mainîja ideju, bet viòas valodâ tâ skançja vçl "nieeee, es vienkârði nevçlos, ko es neatceros princese, ko viòas vergs daudz". Viòa jautâja sev jaunu frizûru, viòas mati sagriezti vaïîgâ kokâ. Jo, protams, kâ jau agrâk es rakstîju, mçs tagad praktizçjam grieðanas matus, ðoreiz tas bija ïoti âtri. Savukârt viòas mâte, no otras puses, un daþu mirkïu laikâ bija perfekta.

EcoSlim

Matu sprâdzes meitençm