Vaditaja darba vieta

Dzçriens no svarîgâkajiem nozares droðîbas elementiem ir vçrts uz cilvçka dzîvi.Tâ ir doma, ka tâs ir dabiskas kïûdas, kas noved pie visnopietnâkajiem notikumiem gan mâjâs, gan grâmatâ. Tâtad, lielâ jaudâ, mûsu - ðíietami mazâs un nepamanâmâs - kïûdas padara mûs sâpîgâm.

Vai ðos notikumus var novçrst?Protams, ja darba vieta ir labi sagatavota, pat daudziem pârsteidzoðiem apstâkïiem. Tâtad, ja jûsu pirmâs palîdzîbas komplektâ ir jâatrod plâksteris un elastîgs pârsçjs, tieðâm nodarbinâtîbas jomâ, mums ir jâbût pieejamiem svarîgâkajiem palîdzîbas avotiem.Ugunsdzçðamais aparâts vai uguns sega pati - tâ ir lieliska ugunsgrçku spçïu grupa, kas izraisa neatgriezeniskus bojâjumus un tieðus draudus mâjâm vai veselîbai - var bût pârliecinâta par ðâdu dzîvi. Ja darba gaitâ ir sprâdzienbîstamas zonas vai paaugstinâts ugunsgrçka risks, lûdziet, lai ugunsgrçka dzçðamais aparâts bûtu atbilstoða izmçra un prasmes, lai novçrstu bîstamîbu.

Ir skaidrs, ka daþi jautâjumi netiks novçrsti un paðpârvaldîti - ko mums vajadzçtu darît ðajâ formâ?Lielâkâ daïa dizainparaugu un noteikumu pieòem cilvçku evakuâciju - un, turklât, daþreiz vçrtîgu îpaðumu, kâ arî atbilstoðu valsts iestâþu, piemçram, ugunsdzçsçju, policijas, âtrâs palîdzîbas vai specializçto vienîbu - gâzes vai enerìijas âtrâs palîdzîbas, aicinâjums. Òemot vçrâ likumu, ikviena cilvçka dzîve ir augstâkâ vçrtîba, un neviena naudas summa vai mçría vçrtîba nav vçrsta uz dzîvîbas zaudçðanu vai smagu veselîbas kaitçjumu. Tâpçc mçìiniet izvairîties no riska vai ieteikt pats par sevi - un neaizskariet sevi!