Uzocmuma finandu vadiba

Symphony Sage ir kombinçta pakete, kas pârvalda vadîbu mazos un vidçjos uzòçmumos. Ðî sistçma visaptveroði atbalsta uzòçmuma ikdienas vadîbu, jo îpaði ierakstu lielumu un biznesa notikumu vadîbu. Tâdçjâdi ir vieglâk iegût detalizçtu informâciju, kas ir svarîga lçmumu pieòemðanâ.

Programmatûra atbalsta uzòçmuma darbîbu finanðu un grâmatvedîbas, cilvçkresursu, algu un pârdoðanas jomâ. Tâ ir ïoti elastîga kamera, kas dod iespçju mainît pamata iestatîjumus (piemçram, uzòçmuma nodaïas, kontu plâna ID un izveidot savus dokumentus, fotoattçlus un atskaites. Tas ïaus pçdçjai ideâlajai valodai ziòojumiem. Pateicoties programmai, ir iespçjams saglabât multivalûtu reìistru.Projekts ir ïoti automatizçts modulis - visi ziòojumi un paziòojumi tiek radîti praktiski ar viena taustiòa palîdzîbu. Ðo informâciju var pârredzamâ veidâ nodot Finanðu un grâmatvedîbas programmai. Tâ ir populâra valsts, lai pielâgotu un paâtrinâtu darbu, ievadîtâ informâcija tajâ tiek tçrçta, un dati tiks izmantoti daudzas reizes vçlâk.Ðî programma arî nodroðina piekïuvi visai vçrtîgai informâcijai - tai ir plaða iespçja filtrçt, ðíirot datubâzi. Izstrâdâtie ziòojumi ïaus âtri novçrtçt uzòçmuma finansiâlo stâvokli. Darbîbas vienkârðîba nav vieta. Îpaði lietotâjiem sagatavotâ rokasgrâmata skaidri izskaidro tâ darbîbas noteikumus, turklât projektâ ir iebûvçts palîdzîbas dienests, kuru var izmantot jebkurâ brîdî. Programma nodroðina pilnîgu darba droðîbu - kontrolç darbîbu pareizîbu, organizç un regulâri veic kopiju. Tai nav nekâdu iespçju nesankcionçti piekïût datu bâzei un pçdçjai neatïautai. Tas ir iespçjams, izmantojot profesionâlu paroles sistçmu.Ir arî vçrts pieminçt, ka Symphony Sage ir elements, kas pastâvîgi tiek atjauninâts un uzturçts jaunos noteikumos (lietotâji saòem automâtiskus atjauninâjumus.