Uzocmuma attistibas subsidijas 2016

Mçs apzinâmies, ka mûsu vienîbas attîstîba no visiem patçrçtâjiem, kuri izmanto savus pakalpojumus, vçlas apmierinât to tûlît, un tad instalâcijas vienîbas, specializçtie veikali, bûvniecîba un ieguldîtâji, kas ir gala saòçmçji.

Mçs esam pârliecinâti, ka plânotâ mçría sasniegðana garantç komerciâlâ piedâvâjuma paplaðinâðanu, piegâdes laika saîsinâðanu, darbinieku kvalifikâcijas paaugstinâðanu un nepârtrauktu lietotâju apkalpoðanas lîmeòa un aprîkojuma veidu uzlaboðanu.

Mçs apòemamies darît visu iespçjamo, lai nodroðinâtu, ka mûsu saòçmçji ir apmierinâti un pârliecinâti par mûsu piedâvâto ierîèu praktisko vçrtîbu un kvalitâti.

Varikosette

Ventilators, kas apzîmçts ar vârdu „sprâdziendroðs”, ir taisnstûrveida sprâdziendroðs trauks, kas paredzçts lasîðanai sprâdzienbîstamâs vietâs, kas piemçrots montâþai jebkâdâ lomâ taisnstûra ventilâcijas kanâlos. Izgatavots no cinkota stipra plâksnes un aprîkots ar pârbaudes atloku, kas ïauj iekïût dzinçjâ un rotorâ bez nepiecieðamîbas noòemt ventilâcijas kanâlu.

Radiâlie ventilatori tiek atskaòoti saskaòâ ar pasaules standartu ISO 9001. Sagatavots peïòai sprâdzienbîstamâs zonâs ârpus raktuvçm un ieguves raktuvçm. Ventilatoriem ir rotori, kas izgatavoti no alumînija sakausçjumiem vai rotoriem, kas izgatavoti no tçrauda loksnes, paðattîrîðanâs, pulvera pârklâjumu. Grupai nav jçgas, spriegotâji ir lîdzsvaroti ar ISO 1940-1. Korpuss ir izgatavots no metinâtas tçrauda loksnes, ar pulvera pârklâjumu melnâ krâsâ. Korpusam ir pârbaudes un drenâþas caurums. Konstrukcijai ir detaïas no misiòa loksnes, kas samazina dzirksteles risku. Rotori un korpuss ir izgatavoti no parastâ cinkota, cinkota vai nerûsçjoðâ tçrauda pçc pieprasîjuma.

Jumta ventilatori tiek izmantoti visai un rûpnieciskai ventilâcijai potenciâli sprâdzienbîstamâs vietâs. Maðînâm ir tieða piedziòa, darbrats ar asmeòiem, kas ir nogriezti uz galu, izgatavoti no cinkota, ar alumînija rumbu. Ventilatori bija aprîkoti ar trîsfâþu motoru, kas ir piemçrots publicçðanai potenciâli sprâdzienbîstamâ vidç