Tulkojot poiu angiu tekstu

Teksta tulkojums pats par sevi ir diezgan sareþìîts. Ja mums ir nepiecieðams tulkot tekstu, mums ir jârûpçjas ne tikai par "iemâcîtajiem" vârdiem un asamblejâm, bet arî par daudzu idiomu, kas ir tik raksturîgas visai valodai, zinâðanas. Fakts ir tâds, ka persona, kas raksta angïu valodas tekstu, nepadara to par „akadçmisku”, bet izmanto savus individuâlos veidus un minçtos idiomus.

Spartanol

Lîgumâ ar pçdçjo, ka globâlâ interneta tîkla persona ir vçl lielâka, bieþi vien ir nepiecieðams veikt tîmekïa vietnes tulkoðanu. Tâ, piemçram, ir tîmekïa vietne, ar kuru mçs vçlamies sasniegt lielâku saòçmçju grupu, mums tas jâieraksta daþâs valodu versijâs. Tulkojot tîmekïa vietnes saturu, piemçram, angïu valodâ un mûsu valodâ, jums vajadzçtu bût iespçjai ne tikai tulkot, bet arî enerìiju, lai izteiktu savus teikumus un aprakstus, kas oriìinâlâ nav tulkojami. Kad viòð to dara darbâ? Tulkosim jebkuras angïu valodas tîmekïa vietnes saturu, izmantojot Google tulkotâju. Kamçr tiks saglabâta vispârçjâ teksta izpratne (mçs uzminçsim, ko konkrçtâ vieta ir, jau loìiskâ teikumu secîba un sintakse bûs nepietiekami. Tas ir iespçjams tikai tâpçc, ka Google tulkotâjs atlasîto rakstu pârvçrð domâðanâ par vârdu "vârdu vârdam". Tâpçc praksç mums nav nekâda sakara, pamatojoties uz profesionâlas, daudzvalodu tîmekïa vietnes tulkoðanu. Un tulkotâja tîmekïa lapâs, kas atrodas visstraujâk, cilvçks neaizstâs maðînu. Pat visatbilstoðâkajai programmatûrai nav abstrakta domâðanas spçku. Tas, ko tâ var darît, ir saskaòâ ar cilvçka loìiku, kas tiek pârcelta uz izvçlçto programmçðanas valodu. Tâpçc pat labâkie teksta tulkoðanas lietojumprogrammas ir tâlu no profesionâliem tîmekïa tulkotâjiem, un tâpçc tie vienmçr var bût klât. Ja kâdreiz parâdâs uzlabots rîks, kas nodroðinâs loìisku un abstraktu "domâðanu", tas bûs mûsu civilizâcijas aizmugure. Rezumçjot, labo tulkotâju mâcîðanas projektâ vajadzçtu veikt atbilstoðas didaktiskas iespçjas, kas ne tikai mâca tulkojumus "vârdiski vârdiem", bet arî atbalstîtu tos abstraktâ izpratnç konkrçtâ valodâ.& Nbsp;