Toyota diagnostikas ierice

Kas ir kolposkops?

Kolposkops ir arvien populârâka diagnostikas ierîce, ko izmanto ginekoloìisko izmeklçjumu laikâ. Tas ir specializçts rîks, kas, pateicoties optiskâs sistçmas augstâs vçrtîbas apvienoðanai ar îpaðu koaksiâlo apgaismojumu, dod iespçju rûpîgi pârbaudît intîmâs sievieðu íermeòa daïas, kas pakïautas bîstamâm slimîbâm. Ar kolposkopu jûs varat nopelnît lîdz 400x attçla palielinâjumu.

Kolposkops arî to izpildi

Kolposkopu izmanto kolposkopijai, tas ir, dzemdes kakla virsmas izpçtei kopâ ar kanâlu, kâ arî maksts un vulva, lai atklâtu izmaiòas, kas varçtu informçt par dzemdes kakla vçþa preklîniskajâm formâm. Tiek lçsts, ka kolposkopa diagnozes precizitâte ir no 79 lîdz gandrîz 97% atkarîbâ no tâ modeïa.

Kâ izskatâs kolposkopiskâ pârbaude?

Kolposkopija ir nesâpîga pârbaude, ko veic, kad pacients atrodas ginekoloìiskajâ krçslâ. Eksâmena sâkumâ ârsts izveido îpaðu spilgtumu pacientam, kas palîdz atklât dzemdes kakla maksts daïu. Pçc tam, kad piestiprinâts, maksts tiek izmantots ar stiklu ar caurspîdîgâm sienâm, aiz kura çrti palielinâs maksts sienas un dzemdes kakla virsma ar augstu gaismu. Kolposkops ar kameras palîdzîbu ïauj ierakstît pieredzi un skatîties to uz konkrçta ekrâna, kâ arî rakstît un dot pacientam, kad arî jâizmanto medicîniskâs dokumentâcijas un diagnozes sagatavoðana.