Tiesibu aktu konstitucionalitates kontroles sistcma polija

Man Pride

Daþi darba apstâkïi var bût pakïauti ïoti reâlam bîstamu sprâdzienu riskam, kas apdraud ne cilvçka dzîvîbu, bet arî spçcîgu risku viòu dabiskajai videi. Lai ierobeþotu bîstamu uzliesmojumu risku, Eiropas Savienîba ieviesa îpaðu direktîvu, ko sauc par Atex un kura uzdevumi pastâv kopð 2003. gada jûnija.

Atex (Atmosphere Ecplosible tieðâm ir divas îpaði svarîgas informâcijas, kas attiecas uz aizsardzîbu pret eksploziju. Pirmais no paðreizçjiem ieteikumiem ir 94/9 / EC - ATEX 100a, kas ir îpaðs ieteikums attiecîbâ uz visâm prasîbâm attiecîbâ uz daþâdu kontroles, regulçðanas un droðîbas aprîkojuma izmantoðanu tirdzniecîbâ. Direktîva arî attiecas uz prasîbâm attiecîbâ uz visâm ierîcçm un inovatîvâm aizsardzîbas sistçmâm, kas palikuðas darboties apgabalos, kas ir pakïauti agrînai.

1999/92 / EK - ATEX 137 un otrâ direktîva, kas ir tâlu no paðu darbinieku viedokïa, ka viòiem katru dienu jâpublicç skartajâ zonâ. Ðî principa noteikumi konkrçtâ veidâ aptur ikviena viesa, kurð atrodas bîstamajâ zonâ, droðîbu un veselîbas aizsardzîbu.

Tuvâkajâ tirgû arvien vairâk uzòçmumu, kas katru dienu piedâvâ profesionâlu ATEX apmâcîbu, un tiem, kam vairâk jâzina par ugunsdroðîbas informâciju, var reìistrçties visaptveroðai apmâcîbai. Ðâdas izmaksas ir lielisks risinâjums un pat nepiecieðamîba sievietçm, kas ikdienâ lieto sprâdzienbîstamâs zonâs. ATEX apmâcîbas veikðana ir arî ieteikums standartam PN-EN 60079-17, kas izmanto kompetences prasîbas visâm komandâm Ex zonâs. Jâatzîmç arî tas, ka ATEX apmâcîbas absolûti nevar mainît pirmâs palîdzîbas kursus, kas bûtu jâizveido atseviðíi. Ir vçrts meklçt ðâdus apmâcîbu uzòçmumus, kas mûsu piedâvâjumâ ir ne tikai ATEX apmâcîba, bet tikai un vienîgi mâcîðanâs no pirmâs palîdzîbas.

Atbilstîba ATEX direktîvâm ir ârkârtîgi nozîmîga un tai ir daudz priekðrocîbu. Pirmkârt, mûsdienâs mçs nodroðinâm lielu droðîbu mûsu raþotnç, un, pats galvenais, mçs ievçrojam likumu, pateicoties tam, kâpçc mûsu uzòçmums netiek pakïauts nevajadzîgâm finansiâlâm sankcijâm. Ðî informâcija arî palîdzçs mums samazinât ekonomiskos zaudçjumus, kas saistîti ar mûsu ierîèu iespçjamiem draudiem un neveiksmçm. Ðo padomju ievieðana joprojâm ir lielisks lîdzeklis tiem, kas plâno cieði koordinçt veselîbas un droðîbas dienestus un sievietes, kas ir par tâm atbildîgas.