Thclastibas modes skate

Pagâjuðajâ sestdienâ notika vietçjâ apìçrbu raþotâja jaunâkâ kolekcija. Pasâkums piesaistîja ievçrojamu skatîtâju skaitu, kuri gatavojâs redzçt, kâdus dizainerus gatavo nâkamajai sezonai. No skatîtâju vidus mçs pat varçtu redzçt vairâkas slavenîbas, þurnâlistus un politiíus.Izrâde tika pilnveidota visstingrâkajâ rakstâ, un pilnîba notika bez ðíçrðïiem. Apstrâdes laikâ mçs varçjâm apbrînot modeïus, kas piedâvâ brîniðíîgus, vasaras, roku darinâtas drçbes. To loma balstîjâs uz pilnîgi spilgtiem un gaisîgiem audumiem ar lielâm, krâsainâm krâsâm, ieskaitot kokvilnu, linu un zîdu. Mûsu reportieriem patika visvairâk gaisîgs, krâsains maxi svârki kopumu radîja tamborçðanas. Turklât viòus ietekmçja arî meþìînes, romantiskas kleitas un blûzes ar frillçm un izðûti bikini. Par siltiem apìçrbiem, dizaineri ierosinâja cilvçkiem, cita starpâ, pîtas cepures ar lieliem apïveida krustojumiem, kas dekorçti ar meþìînçm un pievilcîgiem ziediem.Pçc ðîs izrâdes tika pasniegta arî skaista kâzu kleita. Kleita tika nodota personai, kura plânoja palikt anonîma. Turklât tika izsolîti vairâki jaunâkâs kolekcijas apìçrbi. Ienâkumi, kas iegûti no attâlâs izsoles, tiks novçrtçti jûsu bçrnu namâ. Jâuzsver, ka vârds ïoti atbalsta daþâdas draudzîgas un draudzîgas darbîbas. Tâs îpaðnieki jau vairâkkârt valdîjuði savas preces, un, kad izsoles materiâls bija pat viens no rûpnîcas apmeklçjumiem.Kompânijas pârstâvis stâstîja, ka jaunâkâ kolekcija tiks nogâdâta veikalos maija sâkumâ. Turklât viòð informçja, ka uzòçmums plâno atvçrt tieðsaistes veikalu, kurâ bûtu labas kolekcijas, kas atðíiras no stacionâro veikalu kolekcijâm.Vçl viens apìçrbu uzòçmums ir viens no izplatîtâkajiem apìçrbu raþotâjiem reìionâ. Tai ir vairâkas rûpnîcas pasaulç. Viòð nodarbina vairâkus tûkstoðus cilvçku, lielâkajâ daïâ no skaistâkajâm drçbnieku, ðuvçju un arhitektiem. Katru reizi ðî funkcija parâdâs kolekcijâs sadarbîbâ ar izciliem poïu dizaineriem. Ðîs kolekcijas, protams, ir ïoti novçrtçtas, ka pat pirms veikala atvçrðanas tâs gatavojas garâs rindâs no vienas rîta. Ðîs kolekcijas rodas vienâ dienâ.Ðîs iezîmes raksti daudzu gadu garumâ ir bijuði plaði atzîti patçrçtâju vidû, pat valstî, kad un ârzemçs. Rakstot par viòu, viòa nenâk, nemaz nerunâjot par daudzajâm balvâm, ko viòa ir saòçmusi, un ko viòi apgalvo, ka sekas ir vislabâkâs kvalitâtes.

Skatît savu veikalu: Vienreizçjs apìçrbu vairumtirdzniecîba