Tefal griezcjs

Ar slîpmaðînâm mçs visbieþâk atrodamies uzòçmumos, kur mçs pârdodam desas un gatavus sierus. Tomçr straujâs mâjsaimniecîbâs griezçji joprojâm ir pieejami paðu vajadzîbâm. Tomçr burvju griezçjs ir ierîce, kas iegûta galvenokârt gastronomijâ un biznesâ. Daudzu simtu vai pat pusotru tûkstoðu zlotu daudzums sievietçm var bût pârâk augsts, lai to varçtu iegût mâjâs, tikai lai ðíçlçtu to ar daþâm ðíiòía ðíiòíi dienâ.

Lai grieðanas rezultâtâ gûtu panâkumus augos, mçs varam iegâdâties konservçtas gaïas gabaliòus, kas sagriezti veselâs, plânâs ðíçlîtçs, kas ïauj mums veikt ikdienas brokastis vai citus çdienus, izmantojot aukstâs gaïas un sieru, kas sagriezti plânâs ðíçlîtçs. Ja mçs darbojamies veikalâ, kurâ mçs piedâvâjam gaïu pçc svara, tad iegâdâjieties ðíçlçju - likumsakarîba - ðodien daþi klienti pçrk desu vai sieru gabalâ, ïoti svarîgu iemeslu dçï - daudz tâlâk un âtrâk sagrieþam, nekâ ieguldît ðíçlîtç tikai uz tâs izmantoðanu.

Ðodien pieejamie griezçji ir patieðâm augstas kvalitâtes çdieni, kas ïauj precîzi sagriezt desas garâs ðíçlîtçs, pateicoties ïoti dzîvîgajiem un âtri kustîgajiem asmeòiem. Lai palaistu slîpmaðînas, viss, kas jums jâdara, ir ieslçgt pogu, bet to lietoðana ir saistîta ar risku sabojât jûsu roku, tâpçc to drîkst veikt tikai pçc treniòa un ârkârtîgi piesardzîgi. Tomçr, ja mçs veicam visus piesardzîbas pasâkumus, mçs varam pat izmantot ðo aprîkojumu daudzus gadus bez mazâkâs brûces uz pirksta. Griezçji parasti piedalâs noliktavâs, bet arî restorânos, viesnîcâs, komforta produktu raþotâjos uzòçmumos, çdinâðanas uzòçmumos un otrajâ vietâ. Papildus slîpmaðînai aukstai gaïai un sieram, mçs varam iegâdâties arî maizes grieðanas aprîkojumu, kas ar nepacietîbu tiek òemts ne tikai maizes ceptuvçs, bet arî mâjsaimniecîbâs. Piemçram, ja maizes cepðana pârvçrðas veselâs, nerafinçtâs maizes maizçs, vai arî pats cep maizi, ðî ðíçle ir noderîga, jo silts maizes sagrieðana ar nazi ir bîstama.