Tcrauda rupnicas atvcrdana

Kâ jûs zinât, rûpnîca dod lielu peïòu katram îpaðniekam, kurð rada ðâdu mâju. Vienmçr ir vçrts padomât par îpaðnieka pienâkumiem vadît ðâdu rûpnîcu. Rûpnîcas îpaðnieka svarîgâkais pienâkums ir nodroðinât katra darbinieka droðîbu rûpnîcâ. Tieði tâpçc visas maðînas, tâpat kâ visas citas vietas rûpnîcâ, acîmredzami ir jâapskata un jâgarantç droðîbas ziòâ.

Multilan ActiveMultilan Active Efektīvs veids, kā uzlabot dzirdes kvalitāti

Dzçriens ar spçkâ esoðajiem noteikumiem, kas îpaðniekam ir jâsniedz saviem darbiniekiem, ir sprâdzienbîstamîba. Kâ mçs zinâm raþoðanas laikâ, ir nepiecieðamas daþâdas degoðas vielas, kas papildus baro maðînas. Lai ðâdas vielas sâktu iztvaikot produktâ, piemçram, ðâdas maðînas pasliktinâðanâs, eksplozijas draudi ir lieliski. Tâpçc rûpnîcas îpaðnieka atbildîba ir periodisks jautâjums par visâm rûpnîcâ esoðajâm maðînâm, kâ arî par veselîbai un cilvçka darbîbai bîstamu vielu atbilstoðu uzglabâðanu. Tâdçjâdi rûpnîcai jâatbilst visâm Polijas likumâ noteiktajâm prasîbâm, lai tâ varçtu kïût atzîta par raþoðanu. Cilvçki var mâcîties un attîstîties tikai noteiktâs vietâs. Ja periodiskas pârbaudes liecinâtu, ka rûpnîcâ pastâv draudi mâjoklim, un arî cilvçka veselîba ir ïoti iespçjams, rûpnîca tiktu apturçta lîdz brîdim, kad tiks pielâgotas daþâm droðîbas prasîbâm. Tas viss jâkontrolç rûpnîcas îpaðniekam. Tâdçï nepietiek, lai darbiniekiem nodroðinâtu atbilstoðu algu un gûtu ieòçmumus no viòu amata. Pirmkârt, ir svarîgi tos apdroðinât ar raþoðanas droðîbu, ko viòi dodas uz katru dienu. Daudzas sievietes, protams, ir ievçrojuðas visas droðîbas prasîbas, ja Polijas labas normas par tâm nepaziòoja. Tâpçc ir svarîga arî valsts loma visu iespçjamo rûpnîcu pârbaudç un to droðîbas saglabâðanâ. Pirmkârt, rûpnîcas îpaðniekam jâcenðas garantçt visu rûpnîcâ tçrçto izdevumu droðîbu. Tâtad tas ir îpaði svarîgi.