Subsidijas darbinieku apmacibai 2014

Veiksmîgi, ja mums ir ârsta slimnîca vai vienkârði - ja mçs izmantojam ârsta pakalpojumus, kas nenozîmç vietçjo valodu, un vçlâkâ medicîniskâ dokumentâcija ir nepiecieðama tâlâkai ârstçðanai citâ valstî, ir vçrts sevi tulkot ar ârstu .

Cilvçki ar medicînisko tulkojumu Varðavâ visbieþâk ir medicîniskâ izglîtîba - viòi ir aktîvi ârsti, cilvçki, kas absolvçjuði universitâtes aptiekâs, bioloìijâ un íîmijâ. Viòiem ir atbilstoði sertifikâti, kas apstiprina augstu valodu apguvi. Viòi parasti ir dzimtâ valoda vai prakses ârzemçs. Viòiem ir laba sagatavoðanâs: arî no valodu sienas, kad tie arî ir laika posmâ, lai pârbaudîtu teksta pamatotîbu.

Svarîgi ir zvçrinâta tulka teksta pârbaude, kas piemçro jebkurus labojumus, jautâ, vai ieraksts ir izcilas kvalitâtes un - kas vissvarîgâk - pieðíir valsts iestâdei zîmogu.

Visbieþâk izskaidrotie medicîniskie dokumenti ir pacienta slimîbas vçsture, izrakstîðanâs no slimnîcas, pârbauþu rezultâti, medicîniskâs apskates, medicîniskâs pârbaudes, lçmumi par invaliditâti, medicîniskâ vçsture - ja mçs meklçjam kompensâciju par ârzemju nelaimes gadîjumu.

Medicîniskâ tulkoðana ir arî zinâtnisko rakstu, medicînas studentu mâcîbu grâmatu tulkoðana, populâras zinâtnes grâmatas par medicînu, reklâmas filmas ar specializçtu vârdnîcu, multimediju prezentâcijas vai pat katalogi, kuros minçti medicînas instrumenti.

Populârâkâs valodas, ko var saprast, iespçjams, ir angïu, vâcu, franèu un krievu valodas. Ðaura specializâcija notiek tâdâs valodâs kâ dâòu, japâòu, íînieðu, turku, holandieðu, zviedru un norvçìu. Ar ðauru darbu, jo labprâtâk saòemat dzimtâ valoda.