Standarta putekiu maskas

Putekïi un daþâdas daïiòas, kas pârvietojas gaisâ, var bût ïoti nopietnas mûsu veselîbai. Ir taisnîba, ka cilvçka íermenis ir tik aprîkots ar robeþâm, kas apgrûtina iekïûðanu pârâk daudzos piesâròotâjos plauðâs vai gaisa filtrçðanas sistçmâs, pirms tas nonâk mûsu istabâ.

Revitalum Mind PlusRevitalum Mind Plus Efektīvs risinājums koncentrācijas un atmiņas problēmām

Diemþçl ðie droðîbas pasâkumi, lai gan tie ir efektîvi, daþreiz ir nepietiekami - galvenokârt attiecîbâ uz daudzâm zemâm putekïu daïiòâm, kas var iekïût caur gaisa filtru deguna dobumâ, iekïût plauðâs un izpostît, izraisot tûlîtçju alerìisku reakciju vai pat radot rezultâtu izraisot bîstamu, bieþi vien lielu un neârstçjamu plauðu slimîbu attîstîbu.Tîrîðanas kasetne ir pareizâ izeja uz rûpniecîbu. Visur, kur tiek raþotas preces, piesâròojoðo vielu raþoðana gaisâ ir vienkârða - lai gan tas nenozîmç, ka tas ir draudzîgs cilvçkam. Ar izmaiòâm, kurâs ir organizâcijas un krâsnis, kas atbrîvo ievçrojamus piesâròojuma daudzumus, ir arî cilvçki, kas ir atbildîgi par savu darbîbu, un rûpîgi spiesti ieelpot ðo iestâþu izelpas. Kâzâm ir izgudrotas attîrîðanas kasetes, kas galvenokârt paredzçtas mehânisko piemaisîjumu tîrîðanai, ko raþo metalurìijas krâsnis, vai daþâda veida rûpnieciskâs iekârtas.Gaisa piesâròojuma veidâ tçrauda rûpnîcâs un rûpnîcâs bûtu lietderîgi slçgt to raðanâs cçloni. Tomçr, lai gan cilvçks var izgudrot brînumus visâs jomâs, daþi tehniskie un raþoðanas procesi ir neaizstâjami, un pat tad, ja tos var mainît, tie nav tik izdevîgi. Rûpniecîbas gadîjumâ maðînu veiktspçja ir pamats, t. I., Ne vienmçr ir izdevîgi nomainît maðînu, bet tas nav organisks, bet veselîgs, bet mazâk efektîvs. Daudz vienkârðâks risinâjums, kas ïauj rûpnîcai vai kausçðanai izmantot ekoloìiskas iedarbîbas, ir nodroðinât filtrçðanas sistçmas, lai gaisu saglabâtu no daïiòâm, kas rodas darba procesâ vai sadegðanas procesâ. Kârtridþu putekïu savâcçji ðodien ir ïoti bieþi un labprât izmantoja risinâjumu, jo îpaði rûpnieciskajos uzòçmumos, kas strâdâ ar plastmasu, arî metalurìijâ, kas arî rada lielu piesâròojumu. Un piesâròojums jebkurâ daïâ nav piemçrots cilvçka íermenim, kas tur strâdâ.