Spradziendroda kontaktligzda

Aizsardzîba pret eksploziju ir apdroðinâðana pret sprâdzienu, kas ir viena no svarîgâkajâm aktivitâtçm tâdâs teritorijâs, kuras apdraud ðâda eksplozija. Lai nodroðinâtu pienâcîgu aizdegðanâs vai ugunsgrçka novçrðanu, jâizstrâdâ atbilstoða sprâdzienbîstamîbas sistçma. Ðie risinâjumi galvenokârt tiks piemçroti cilvçkiem, kas atrodas pilnâ laukâ un kuriem draud ugunsgrçks.

Spartanol

Tajâ paðâ laikâ apspriestâs sistçmas tiks izmantotas, ja nozarç ir sprâdzienbîstami putekïi. Droðîbas pret sprâdzienu veidâ galvenais faktors ir sprâdziena apspieðana. Ðis process galvenokârt ietver sprâdziena sâkotnçjâ posma atpazîðanu. Tad pielietojiet aìentu, kura mçríis bûs sprâdziena izlîdzinâðana pareizajâ ierîcç. Tâ rezultâtâ sprâdziens netiek atkârtots un tas arî tiek nomâkts uzreiz pçc aizdedzes. Tas viss darbojas, uguns neizplatâs. Apspriests produkts ir dzçriens starp visbieþâk lietotajâm sprâdzienbîstamîbas metodçm un to, kâ tas sasniegs to, lai aizsargâtu to no saviem produktiem. Tas samazina sprâdziena ietekmi. Uz brîdi tiek apvienotas tâdas detaïas kâ cilindri ar dzçðanas faktoru, spiediena sensori, optiskie sensori, putekïu sensori un vadîbas paneïi. Nâkamâ sadaïa ir sprâdziena izkrauðana. Ðis process galvenokârt sastâv no cilvçkiem, kas veic sprâdziena ietekmi ârpus aizsargâtâs ierîces. Rezultâtâ spiediens ierîcç atgrieþas dienas lîmenî. Starp reljefa sistçmâm, dekompresijas paneïiem, amortizatoriem ar paðaizverçjoðu bloku un bezkameru atbrîvojoðâm sistçmâm mainâs. Tajâ paðâ laikâ sprâdzienbîstamîbas sistçma atvieno sprâdzienu. Ir blastu bloíçðanas ierîce. Viòa plâns, pirmkârt, ir cauruïvadu vai kanâlu slçgðana. Kâpçc? Pirmkârt, tâpçc, ka abas iepriekðçjâs metodes likvidç tikai ugunsgrçka sekas. Tomçr daþas sprâdziena atlikuðâs sekas var iziet cauri caurulçm un kanâliem, kurus var ietekmçt sekundârie sprâdzieni, kâ arî rezultâti ir bîstamâki. Tâpçc slçgðanas sistçma ir paredzçta, lai novçrstu jau minçtos sekundâros sprâdzienus. Piemçram, tie ir cilindri ar ugunsdzçðanas koeficientu, slçgvârstiem, slçgvârstu vârstiem, sprâdziena izslçgðanas sistçmâm, pretvârstiem un tamlîdzîgiem.