Socialo darbinieku profesionala attistiba

Kases aparâti ir elektroniskas ierîces, kas reìistrç tirdzniecîbas nodokïa un PVN summu par aktîviem, kâ arî mazumtirdzniecîbas atbalstu. Uzòçmçji, kuri ir pârsnieguði Finanðu ministrijas noteikto apgrozîjuma apjomu, ir atbildîgi par mazumtirdzniecîbas reìistrâciju, izmantojot fiskâlos kases aparâtus novitus sento e. Principâ kases aparâts & nbsp; noteikti izârstç veikala vadîbu, jo pârdoðanas reìistrâcija ir pusautomâtiska un reìistrâcija paliek vidçjais kases aparâts.

Kases aparâtiem ir jâbût ikdienas ziòojumam, kas ir norâdîts. Dienas pârskats ir ikdienas ieòçmumu summa, kas netiek mainîta, kâ tas ir rakstîts kases prâtâ un iedalîts programmçtajos PTU tarifos. Kases aparâti tiek aprçíinâti pçc autonomâm summâm un uz datora. Autonomo kases aparâtu veiksmîgas darbîbas ir rîki, kas aprîkoti ar privâtu programmatûru, un tiem ir iebûvçta PLU preèu datu bâze, t.i., kodu un burtu saraksts ar atbilstoðiem PTU tarifiem, cenâm un svîtrkodiem, kurus mçs atklâsim interesçs. Pateicoties programmatûrai, var izmantot nodokïu likmes un produktu datu bâzi simboliem. Ðâdi kases aparâti pçc PTU koda ievadîðanas vai produkta skençðanas, izmantojot skenera ierîci, raksta to tieðâ tuvumâ un izdrukâ lietotâja kvîti. Darîjums parasti beidzas ar pogu ar nosaukumu "summa" vai "nauda". Autonomâ kases programma vçlâk tiek nolasîta noliktavas programmâ, lai veiktu veikalu. Ðis kases aparâta standarts var darboties papildus integrçjot galddatoru. Diemþçl ðî standarta kazino ir nopietni trûkumi - tie neïauj ievadît datu bâzi par precçm, kas ir lielâkas par desmitiem tûkstoðu. Kases aparâta iegâde jaunam brîdim nav interesanta ideja. Viens un tas pats instruments galvenajâ saimnieciskâs kampaòas veikðanas gadâ nav ieteicams, un, ja plânojam pagriezienu, kas ir augstâks par pieòemto, tad likums ir labs, lai pirms operâcijas sâkðanas aprîkotu sevi ar ðo valûtu.