Sieviedu velosipcdu apicrbs

Transportlîdzekïu vadîðana ir milzîgs sporta veids, kas pieder saviem partneriem gandrîz visâs vecuma kategorijâs. Lielâkâ daïa velosipçdistu divriteòu izmanto tikai pavasara sezonâ, cik liels un çrts veids, kâ piekïût zinâtnei un grâmatâm, bet ziemâ, ja ir sareþìîti attâlumi, vçlas atstât automaðînu un sabiedrisko transportu starp tiem. & Nbsp; lai uzlabotu apstâkïus marðrutos, ir svarîgi izmantot un prieku izmantot divriteòu transportlîdzekïus visu gadu, ne tikai riteòbraukðanas laikâ. Kas ir vçrts aprîkot, lai brauciens bûtu viegls un ziemâ?

Piemçrots apìçrbs. Es neatceros silto mçteli vai jaka, gluþi pretçji. Normâls kurta izraisîs, ka (îpaði, pârvietojot lielu skaitu kilometru uz velosipçdu, mûsu íermenis bûs daudz sviedri, un sviedru þâvçðana zem jaka efektîvi nodroðinâs íermeòa dzesçðanu. Labâkâ izeja ðajâ formâ bûs uz termoaktîvo apakðveïu uzkrâðana. Tâs nozîme ir pârmçrîga tvaika un mitruma pârneðana no cieðas íermeòa, lai mçs nebûtu pieredzçjuði mçrcçðanas procesâ, un tâpçc mçs nejutîsim aukstumu. Turklât daþâm termoaktîvâm apakðveïâm ir savâkta tâda veida membrâna, kuras mçríis ir aizsargât íermeni no aukstâ vçja. Jums vajadzçtu iegâdâties arî ziemas zâbakus un saòemt papildu zeíu pâri. Personîgi es iesaku zeíes ar visaugstâko iespçjamo vilnas procentu, lai mçs nebûtu auksti. Ir vçrts arî velosipçdu cimdus. Labi uzòçmumi piedâvâ divslâòu cimdus: pirmâ klase ir ûdensnecaurlaidîga un otra efektîvi saglabâ siltumu rokâs.Velosipçdu sagatavoðana. Tâtad, piemçram, automaðîna, velosipçds un nepiecieðama îpaða ziemas tehnika, kas nodroðinâs mums droðu un çrtu braucienu. Virs ir pilns ziemas riepu un spârnu, un vçl ekstremâlos apstâkïos íçde. Mçs nedrîkstam aizmirst par to, ka ziemâ tumðais laiks straujâk nokrît pie varas, tâpçc bûs nepiecieðams apgaismojums un pârdomas.

Man ir iespçja, ka iepriekð minçtajâ rokasgrâmatâ neapzinâtie riteòbraucçji apzinâjâs, ka velosipçdu sezona nenoslçdzas ar pirmâ sniega kriðanu un palîdzçja izlemt, kâdus piederumus mums ir nepiecieðams droði no pçdçjâ transporta atslçga neatkarîgi no laika apstâkïiem. Tâ kâ ceïð uz velosipçdu ir ne tikai ïoti jautri, tas ir vairâk sporta, pateicoties tam mçs paliksim ilgâk.