Radoma rathodanas zale

https://mlash.eu/lv/

Mikroskopu kameras - kâ minçts - kameras ar ïoti maziem izmçriem. Tos var izmantot arî laboratorijas praksç, kad arî izstâdçs.

Produkta demonstrçðana ar mikroskopu kamerâm ir viegli izmantojama daþâda veida íimikâliju darbîbas laikâ, kad un kad. Kamera ir pievienota mikroskopam, papildus datoram vai tieði uz monitora vai ekrâna. Pateicoties tam, viss, kas "redz" kameru, ir noderîgs lielâkai saòçmçju grupai. Protams, pçc savienojuma ar datoru attçls var tikt saglabâts. Kameras uzstâdîðana mikroskopâ tiek veikta ar îpaðu okulâru vai, ja tâ ir pievienota pareizajam optiskajam savienotâjam. Ðeit pievienojiet, ka daudzi no ðî standarta mçríiem tiek piedâvâti ar programmatûru, kas ïaus jums izmantot savus datus kopâ - nodarbojas ar m.in. mçrîðanas funkcijas.

Attçla attçloðana ar mikroskopu kamerâm ïauj ne tikai apskatît tieðo attçlu, bet arî to jebkurâ laikâ pabeigt, izveidot ekrânuzòçmumus vai pielâgot krâsu un kontrastu, lai iegûtu labâku rezultâtu. Izmantojot lielâkus eksperimentus, varat ieprogrammçt kameru, lai iespçjotu ierakstu skata fona izmaiòu laikâ vai sâktu ar stingriem intervâliem, lai izòemtu laiku.

Daudzâm kamerâm ir arî iebûvçtas papildu funkcijas, piemçram, attçlu uzòemðana, attçla attçloðana vertikâlâ un stila veidâ, vai kalibrçðana atbilstoði norâdîtajiem parametriem. Ðâdas kameras izmaksas, cita starpâ, ir atkarîgas no tâ jutîguma un papildu funkcijâm, kuras raþotâjs ir aprîkojis. Ðîs sugas lçtâkâs mikroskopu kameras ir vairâku simtu zlotu izdevumi, visdârgâkie var sasniegt vçrtîbas vairâku tûkstoðu apmçrâ. Tâtad, pirmkârt, ir jânosaka, kâdi mçríi bûs obligâti, un tad varat plânot budþetu.

Ir arî vçrts piebilst, ka mikroskopiskâ pârbaude ïauj izveidot arî progresîvus izglîtîbas vai zinâtniskos palîglîdzekïus studentiem. Filmas ierakstîðana ar izmaiòâm un reakcijâm mikroskopâ ïaus jums labâk izskaidrot apspriestâs tçmas, pateicoties kurâm bûs viegli saprast ðo procesu standartu. Tâdçï ðâda veida mçríus ïoti vçlas iegâdâties izglîtîbas iestâdes, îpaði tîrâkas skolas un pçtniecîbas laboratorijas.