Putekiu savaccji

Pieòemot rûpniecisko putekïu savâcçju iegâdi, ir vçrts zinât, ka ðâdâm putekïu savâcçjiem ir mazâk metoþu. Ekonomisko putekïu savâcçju pirmâ kârtîba ir norçíinu kameras. Tad tie ir gravitâcijas putekïu savâcçji. Putekïu daïiòas, kas gravitâcijas ietekmç iekïûst ðâda putekïu savâcçja telpâ, nokrît uz atseviðía putekïu savâcçja dibena, un attîrîtâ gâze, kas ir mazâka, ir viegli izplûst no ðâda putekïu savâcçja augðpuses. Svarîgs ðâda veida putekïu savâcçju trûkums ir iespçja uzlikt karstu putekïus.

Vçl viens ekonomisko putekïu savâcçju veids ir inerciâlie putekïu savâcçji. Viòi nosaka, ka ðâdi çdieni ir viegli lietojami, radot arî daudz vienkârðâku konstrukciju. Tomçr jâatzîmç, ka to efektivitâte nav veselîga. Jo tie nedarbojas populârâkajos raþoðanas veikalos.Filtrçðanas filtri ir vçl viens veids. Filtrçt putekïu savâcçjus mûsdienîgâ padomes darbîbâ, ka piesâròotâs gâzes tiek apmierinâtas ar piemçrotiem audumiem. Pçdçjâ vingrinâjumâ uz auduma paliek piemaisîjumi, un attîrîtâ gâze plûst. Ðie putekïu savâcçji atðíiras ar ïoti bagâtîgu efektivitâti. Tâpçc viòi strâdâ labi reâlos raþoðanas veikalos.Ir vçrts pieminçt, ka rûpniecisko putekïu ieguve ir çrta visâs darba vietâs, kur tiek pârraidîts gaisa piesâròojums. Ir vçrts atcerçties, ka tâdi rûpnieciskie putekïu savâcçji ir îpaði labi, un mums ir jâpielâgo putekïu savâcçjs uzòçmumâ radîtâ darba gaumei. Tas bûtu jâlasa par lîdzîgiem ðâdu putekïu savâcçju parametriem, lai beidzot varçtu izlemt, cik tâlu tas jâlemj. Putekïu savâcçju veidi galvenokârt atðíiras tîrîðanas efektivitâtes ziòâ. Tâdçjâdi ðie putekïu savâcçji, kas ir mazliet svarîgâki ar stabilitâti, bûs daudz noderîgâki. Svarîgi pastâv rûpniecîbas uzòçmumu putekïu savâcçji. Ir vçrts no pieredzçjuðiem uzòçmumiem, kas pieòem labus atzinumus. Mçs, protams, nebûsim vîluðies ðâdâ veidâ par iegâdâto rûpniecisko putekïu savâcçju.