Plancta zeme muthigi

Atmosfçra, t.i., plançtas Zeme aptveroðâ gâzes aploksne, protams, ir lieliska sprâdzienbîstamâ vai sprâdzienbîstamâ veidâ. Uzskata, ka nav sprâgstvielu, ka tajâ nav sprâdzienbîstamu vielu, kas ïauj apvienot daþus standarta produktus.

No otras puses, tas ir sprâdzienbîstams, ja gâzes vai putekïu pusç ir elementi, kurus var uzskatît par sprâgstvielâm. Sprâdzienbîstama vide ir raksturota kâ ârkârtîgi bîstama zona.Sprâdzienbîstamîbas zonu noteikðana ir balstîta uz klasifikâciju varbûtîbas platformâ un sprâdzienbîstamas vides laikâ. Tâpçc mçs varam runât par uzliesmojoðâm gâzçm, miglâm un uzliesmojoðiem pâriem, vai par uzliesmojoðiem ðíidrumiem.

Gâzu, miglu un uzliesmojoðu ðíidro tvaiku pâïi atðíiras trijâs zonâs:- 0 zona - tas ir tas, ka tâ ir telpa, kurâ jûs ilgstoði nepârtraukti piesaista sprâdzienbîstamu vidi, kurâ ir uzliesmojoðas vielas gâzu, miglas un tvaiku veidâ, \ t- 1. zona, kurâ ðîs ugunsnedroðâs bâzes ir, bet daþkârt, pareizas darbîbas laikâ,- 2. zona - kurâ sprâdzienbîstamâ vide nenotiek pareizas darbîbas laikâ un kad tâ notiek - tâ paliek uz îsu laiku.

Turpretim uzliesmojoði ðíidrumi izolç ðâdas zonas:- 20. zona - kurâ pastâvîgi tiek meklçta sprâdzienbîstama vide uzliesmojoðu putekïu mâkoòa veidâ, \ t- 21. zona - kurâ pienâcîgas darbîbas laikâ daþkârt var rasties viegli uzliesmojoðu putekïu mâkonis;- 22. zona - kurâ uzliesmojoðas masas mâkonis normâlas darbîbas laikâ netiek atskaòots un ja tas notiek - tas aizstâv sevi tikai îsu laiku.

Sprâdzienbîstamo zonu raðanâs prasa îpaðu darba droðîbas un veselîbas aizsardzîbas standartu ievçroðanu.