Pirmais darba atvaiinajums ka jus skaita

Daudzi viesi daþâdu iemeslu dçï nolemj pozicionçt sevi ârpus savas valsts. Tas nav likt to visu par viòiem, ka tie neplâno bût ïoti identificçt ar savu pilsonîbu, ja viòiem nav nodoma atgriezties savâ valstî. & Nbsp; Ir arî cilvçki, kas veic ârvalstîs poïu, viòi vçlas, lai iegâdâtos nekustamo îpaðumu, kas tiks veltîta iznomât. & Nbsp Personâm, kas strâdâ ârpus Polijas Republikas, ir iespçja pieteikties uz hipotçku Polijâ un ne tikai uz apbûves apgrozîjumu Polijas reìionâ, bet arî spçlçt tâs robeþas. Vienmçr ir lieliski, ka viòiem ir jâveic vairâki citi nosacîjumi nekâ sievietes, kas ir cilvçki Polijâ.

Pirmkârt, daþas bankas ïauj iesniegt hipotçkas pieteikumu tikai tiem cilvçkiem, kuri strâdâ ar nopelnîtâ skaidrâ naudâ Polijas bankas kontâ. Kâ jûs zinât, posms ir tik grûti, jo citi uzòçmumi veic pârskaitîjumus tikai uz personîgajiem kontiem, kas ìçrbti vietçjâs bankâs, vai vairâk - èeku veidâ. Ðâdos gadîjumos jums ir jâprasa papildu dokumentâcija par jûsu parastajiem ienâkumiem. Turklât attiecîbâ uz cilvçkiem, kas strâdâ aiz sienas, ar daþiem izòçmumiem tiek izvirzîtas augstâkas prasîbas par paðu ieguldîjumu. Tâtad, lai visiem cilvçkiem, kas strâdâ ârpus valsts, bet joprojâm Eiropas Savienîbâ, banka paaugstinât ieguldîjuma vçrtîbu, kas pieder 20% no cenas (vîrieðu pelnîtâju Polijâ vçrtîba ieguldîjumu poïu valstî 2,014 gados ir tikai 5%, savukârt personas, kas rîkojas Amerikâ - Polijas ieguldîjums bûs 50%.

Protams, bankas, iespçjams, vçlas tulkoðanu, kas nepiecieðami, lai òemtu hipotekâro kredîtu, dokumentiem, kas, cita starpâ, dzimðanas apliecîbas, apliecinâjuma saòemðanas saskarç ar îpaðnieku grâmatas, laulîbas apliecîbas. Jûs varat lûgt motivçt hipotçku tiesu & nbsp; tulkoðanas aìentûrâ, kas specializçjas fiziskos un profesionâlos tulkojumos. Biroju piedâvâjumu var atrast interneta sienâs, kâ arî pçc iepriekðçjâ kontakta ar izvçlçto tulkotâju. Bankas, kurâm nav nepiecieðams iesniegt mâjas aizdevuma saòemðanai nepiecieðamos dokumentus, ir Nordea un Deutsche Bank.