Pelcks bezdarba zona

Finanðu ministrija pârvieto daþâdas metodes, lai samazinâtu pelçko zonu un iekasçtu maksâjamâs maksas. Starp tiem bija sociâla kampaòa, kas veicinâja patçrçtâju pieprasîjumu pçc kvîtis pçc preces vai pakalpojuma iegâdes. Ir grûti pateikt, cik daudz ðis ceïojums bija noderîgs: poïi visu laiku izturas pret nodokïu administrâciju kâ pretinieks nekâ sabiedrotais, tâpçc viòi ir gatavi vilinât saòemðanas kvîti, nevis pieprasît to. Mums nav ieradums vâkt visus dokumentus, lai mçs jebkurâ laikâ varçtu atgriezties pie tiem, ko mçs varam novçrot pat skandinâvu vidû.

Hallu MotionHallu Motion. Koriģējošie aparāti liela pirksta pielāgošanai

Fiskâlâ kvîts ir vçl viens nevajadzîgs papîrs, kas traucçs mûsu kabatâm. Kâpçc jûs turat èekus, ja tie tiek uzlikti uz ðâda papîra un ar tâdu tinti, ka pçc divâm nedçïâm jûs nevarat redzçt, kas no tiem sâkotnçji radîts?Jûs varat rçíinâties ðaubas par efektivitâti ðâda veida darbîbas, kamçr ministrija samazinâjâs ideju, kas ir tagad bûtîba poïu noðâva lieliski, loterijas kvîti. Pabeidzot pirkumus vismaz 10 zù lejupielâdes un saòemðanas printeris NOVITUS hd e & nbsp; visu & nbsp; varçs reìistrçties mâjas lapâ un saòemt sienas ieguldîjumu laimçt automaðînu. Loterija uzvarçtâjs, protams, apmeklçja sabiedrisko televîziju.Es domâju, ka ðâda dzîve ir laba izjûta, nevis atkârtoðanâs garlaicîbai, "òemiet fiskâlu kvîti, neïaujiet man nozagt no jums." Poïi nepatîk, ja viòi tos mâca - tas, iespçjams, ir viens no vienkârðâkajiem mûsu izskata lapâm. Kâpòu metode nav tâlu - komunistiskâs padomes to ir uzzinâjuðas, jo, òemot vçrâ represijas, opozîcija nav, bet nav izkliedçjusi, bet ir nostiprinâjusi un izmetusi galîgo uzvaru. Piemçram, burkâns, cerîba iegût automaðînu, ir novietots daudz labâk.Es to jutu pats savâ âdâ, jo, iepçrkoties lielveikalâ, es saòçmu karti, kurâ tiks izmantoti punkti par katru nopirkto produktu. Pçc tam svarîgâkie punkti tika apmainîti ar materiâlajâm balvâm. Tâpçc es mçìinâju veikt pirkumus tikai pçdçjâ veikalâ, lai gan man bija jâiet cauri trîs kilometriem, lai to sasniegtu. Es atteicos tikai tad, kad sapratu, ka, lai iegûtu vçrtîgu balvu, man bûtu jâdara pirkumi daudzus gadus. Protams, balvas solîjums tieðâm skar poïus.