Pardevcja pienakumi prakses laika

Paðlaik spçkâ esoðais likums nosaka zinâmus pienâkumus pârdevçjiem, kas jâglabâ, ja viòi vçlas izvairîties no cita veida sankcijâm. Viòu jûra arî ir ïoti atkarîga no tâ, ko mçs darâm. Neatkarîgi no tâ, vai mçs pârdodam pârtiku, apìçrbu vai elektronisko aprîkojumu, mums vienmçr ir jâspçj izmantot vienu vai vairâkus instrumentus (atkarîbâ no veikala lieluma, kas ir kases aparâti.

Pateicoties pastâvîgi attîstîtajâm elektroniskajâm metodçm, tâs tagad ir ïoti sareþìîtas. Tâpçc mçs varam aprîkot meþu ar ðo rîku lîdzekïiem, kas ievçrojami atvieglos mûsu darbu. Protams, krâjaizdevu sabiedrîbu pamatfunkcija ir tâ dçvçtie pârdoðanas ieraksti, bet daþiem no tiem ir papildu iespçjas, pat saistîtas ar labas un spçcîgas inventarizâcijas veikðanas sistçmu. Pateicoties tam, Polijas misija ir labâka izvçle.

Kâdas iespçjas mums dod tirgus?

Paðlaik tirgû ir sadalîtas attiecîgâs ierîces. Mçs varam minçt elektronisko kases aparâtu (ERC un elektronisko pârdoðanas punktu (POS kases.

Pirmâ veida ierîèu gadîjumâ mums ir jâstrâdâ ar ïoti vienkârðiem modeïiem. Viòu darbs nav ïoti plaðs (tas pats attiecas uz programmatûru, ierobeþota ir vairâk nekâ RAM atmiòa, kas saîsina ierîces kalpoðanas laiku. POS gadîjumâ jûsu piedâvâjumi ir ïoti lieli. Ir arî ïoti svarîgi, lai mçs varçtu veikt pârdoðanas operâcijas no datora pârvaldes viòu pakalpojumiem.

Pievilcîgas ir arî pievilcîgas îpaðas POS iespçjas. Papildus datoram tâs ir pareizas gan ar svîtrkodu, gan èipu lasîtâjiem, svariem un maksâjumu karðu terminâliem. Tos var savienot ar saviem kases aparâtiem. Pateicoties ðiem opciju veidiem, mçs varam precîzi kontrolçt pârdoðanas procesu, viegli inventarizçt krâjumus vai pat efektîvi rîkoties ar klientu, kam konkrçto darbîbu îstenoðanas stadija parasti ir vissvarîgâkâ.

Sareþìîtas sistçmas

Protams, ir jâatbild uz situâciju no pçdçjiem, kuros POS kases aparâti ir nedaudz dârgâki nekâ to bieþie partneri. Tomçr izmaiòâs mçs saòemam çdienus par datora iespçjâm, kas mums palîdzçs grâmatâ.

Patiesîbâ tas tâ ir, jo ârpus kases aparâta mçs saòemam arî datora vienîbu, tastatûru un çrtu monitoru (parâdâs un taktiskâ organizâcijâ. Turklât ðai ierîcei ir daudz ievades, caur kurâm mçs esam savienojuði ðos augstas sistçmas. Ir ïoti svarîgi, ka POS gadîjumâ mçs varam iegût ïoti funkcionâlu un vienmçrîgu ierîces konfigurâciju. Mçs esam formâ, lai aizstâtu procesoru, RAM atmiòu vai pat augðupielâdçtu jaunu, efektîvâku sistçmu. Îpaði ðâda veida kases aparâtam ir arî papildu baterijas, pateicoties kurâm mçs varam darboties bez pieslçguma elektrîbai.

ERC modeïi

Tomçr, kad tas bija âtri teikts, ðis augstais standarts ir diezgan dârgs. Tomçr tajâ nav aprakstîts, ka mçs uzskatâm, ka tâs ir sadalâmas. ERC kases aparâti var atbilst arî visâm mûsu prasîbâm. Tomçr jums vajadzçtu tos pârdomât skolâ.

Pirmkârt, jums ir jâatbild, ka viòi runâ vairâkâs ðíirnçs. Mobilie kazino bieþi ir noderîgi. Tâs raksturo neliels izmçrs, tâs ir ïoti labas mazâ tirdzniecîbâ vai daudzu pasâkumu laikâ.

Lielâko veikalu panâkumos mums ir nepiecieðams uzkrât sistçmiskos priekðmetus, kurus var integrçt ar mûsu paðu valûtâm vai ar daþâdâm ierîcçm. Tie parasti tiek veikti, ja ir vairâkas pârdoðanas pozîcijas. Ðo ierîèu netieðâ metode ir atseviðías ðíirnes. Tâ joprojâm atðíir to mazo izmçru, bet tâm nav daudz funkciju salîdzinâjumâ ar mobilajiem moduïiem.

ERC kases aparâtâ ir iespçjams arî instalçt datoru. Viòi strâdâ ar viòu tieðsaistç vai bezsaistç, izklausot vienîgo informâciju. Ðâdi risinâjumi palielina pieejamo funkciju raksturu.

Kâ redzat, ir daudz kases aparâtu. Mums tâs vajadzçtu òemt vçrâ saskaòâ ar mûsu darbîbu.