Pardevcja kurss ar rzeszow fiskalo kases atbalstu

Ja esat jebkura noieta vai çdinâðanas vietas îpaðnieks, jûs ïoti labi zinât, ka lietotâju apkalpoðanas âtrums ir viens no svarîgâkajiem izaicinâjumiem, kas jums jâsasniedz. Tomçr jûs, iespçjams, nekad neesat iedomâjuðies, ka svarîgâkais uzsvars uz pçdçjo atribûtu ir ne tikai pasûtîjuma sagatavoðanas âtrums, bet arî pasûtîjuma ievadîðana komandai un tâ noregulçðana fiskâlajâ kabatâ.

Ja jûsu numurs ir iekârtots vecâ vai daþos progresîvos vai novecojuðos naudas lîdzekïos, ðis aspekts ievçrojami pagarina klientu apkalpoðanas laiku, kas precîzi pârceïas uz apmierinâtîbu, un tâ atgrieðanos no jûsu piedâvâtajiem pakalpojumiem!Joprojâm ir labas çrtîbas kâzâm uz laukuma, un çdinâðanas nozarei var bût tehnoloìiski progresîvi risinâjumi, kas tieði pârvçrð sniegto pakalpojumu situâciju! Un, protams, ar tâdu misiju, kas sûdzas par gastronomijas pakalpojumu kvalitâtes uzlaboðanu, mçs kalpojam. Mçs varam piedâvât Jums visattîstîtâkos viesmîïu un bârmeòu produktus - Gastro Pos Demo programmu.Tâs pakalpojums ir ne tikai ïoti intuitîvs, bet arî ilûzija par kaut ko lîdzîgu vecam kases aparâtam, tâpçc cilvçkiem nebûs lielâkas grûtîbas pielâgoties jauniem risinâjumiem! Turklât visa programma darbojas pieskâriena sistçmâ, kas nodroðina dabisku un vissvarîgâko, daudz âtrâku pasûtîjuma izvçli. Viesmîles identificçðana sniedz arî ievçrojamu tehnisko progresu un pakalpojumu vienkârðîbu, jo tâ notiek, ievieðot kodu, kas ir ideâls konkrçtam darbiniekam vai, vçl vienkârðâk, ar îpaðu magnçtisko karti.Programma Gastro Pos & nbsp; ir noteikta "Must have", ja jûs interesç lietotâju atbalsts pasaules lielâkajâ lîmenî! Gastro Pos tiek pieòemts un ievçrots daudzos slavenos gastronomijas uzòçmumos un bagâtîgos bâros! Tâpçc nevajag pârsteigt tikai nedaudz ilgâku laiku un padarît jûsu mâjokli vçl augstâku!