Norciini ar nodokiu biroja darbu arzemcs

Putekïu piesâròojums ir ikdienas realitâte jebkurâ, pat vismazâkajâ rûpnîcâ. Protams, kur tiek veikti darbi, kas lemj par daudziem zemâkiem un zemâkiem putekïiem, tiek uzstâdîti ventilatori un stili, kas izplûst piesâròotu gaisu ârpusç.

Piemçram, veikalos, kuros ir koksnes vai akmens apstrâde, nebûtu iespçjams uzturçties pastâvîgi putekïainâs telpâs pat maskâ, kas aizsargâ personu, aizsargâjot pret putekïiem, kas iekïûst elpceïos un mutç. Tâpçc gaisa mehâniskâ ventilâcija ir viena lieta, jûsu darbinieka aizsardzîba ir jauna, un mazâkâs gaisa piesâròojuma filtrçðana - tas ir otrais, par ko jârûpçjas katrs uzòçmçjs, kurð novçrtç sevi un cilvçkus.

Putekïu savâkðanas sistçma ir novatoriska putekïu savâkðanas sistçma, kas paredzçta visâm nozarçm. Tas arî labi darbojas tçrauda rûpnîcâs, metinâðanas rûpniecîbâ, kâ arî raþoðanas nozarç bez jebkâdas jçgas. Gaisa filtrçðana ir noderîga jebkurâ raþotnç, kurâ tiek izmantotas maðînas - bieþi izejmateriâla mehâniskâs apstrâdes laikâ tâs rada putekïu piesâròojumu, kas var bût nopietns, kad tiek nozvejotas mûsu íermenî. Ciktâl mçs nespçjam novçrtçt filtru lomu mûsu paðu darbîbâ, mçs redzam, piemçram, veicot pieredzi ar lakmusa testu, kas mçra krâna ûdens saturu pirms un pçc filtrçðanas. Pat sedimentiem, kas koncentrçjas uz elektriskâ tçjkannas filtru, ir jâdomâ par to, cik daudz piesâròotâju tuvojâs citai sistçmai, kad nebija filtru. Gaisa gadîjumâ tas ir tik svarîgs - un vçl svarîgâk, jo mçs neredzam vai nejûtam gaisâ peldoðas daïiòas, tad mçs varam iziet cauri to sliktajai ietekmei uz mûsu veselîbu, kad daudzus gadus katru dienu mçs ieelposim rûpnîcâ raþoto maðînu izgarojumus. .

Recardio

Putekïu savâcçjiem pievienotie gaisa filtri atbilst tâdam paðam principam kâ tçjkannâ. Tie ir vçl precîzâki, jo filtrçðanas problçma ir daudz vieglâka un izkliedçta gaisâ. Mçs izvçlamies jaunu stilu izvçli saistîbâ ar to, kâda veida piesâròojumu viòi dzîvo Polijas rûpniecîbas uzòçmumâ.