Noliktavas parvaldibas funkcijas

Gastro Chef programma ir veltîta restorânu íçdei. Tas ir plâns, lai cilvçki varçtu pârvaldît plaði pazîstamu iestâdi, pamatojoties uz iegâdâtajiem pirkuma sertifikâtiem un pârdoðanas pozîcijâm. Pateicoties ðai programmatûrai, mçs varam efektîvi pârvaldît visus mûsu restorânus. Kâdas ir ðîs programmatûras lielâkâs priekðrocîbas un kâpçc mums vajadzçtu nolemt iegâdâties ðo projektu citam lietojumam?

Kankusta Duo

- Programma izmanto iepriekð veikto darbîbu vçsturi, bet tâs svarîgâ funkcionalitâte ir iespçja kontrolçt noliktavas stâvokli reâlajâ laikâ. Pateicoties ðai kontrolei, mçs varam nekavçjoties saòemt ziòas par trûkstoðajiem produktiem par pasûtâmajiem produktiem. Pateicoties programmai, galveno lçmumu pieòemðana ir spçcîga un nevainojama.

- Ðîs programmatûras lielâ vçrtîba ir fakts, ka tas rada arî daudzus vçrtîgus un praktiskus ziòojumus un analîzes, kas ïauj efektîvi pârvaldît, pârvaldît un slçgt konkrçtu iestâdi.

- Ideja, ka jûs tiks sinhronizçta ar finanðu un grâmatvedîbas plânu, pateicoties kurai jûs varat âtri kontrolçt uzòçmuma finanses. Programmas valdîba ir spçjîgâka tieði izdot rçíinus, kas ir ïoti noderîgi un intuitîvi. Jûs varat arî eksportçt izkârtojumâ ievadîtos datus uz atseviðíâm programmâm bez problçmâm.

- Katras inventarizâcijas laikâ ideja ir nepiecieðama. Pateicoties visâm precîzâm reklâmâm par þurnâla stâvokli, tas palîdz organizçt visus jûsu rakstus un materiâlus, kas ir îpaði svarîgi plaðâs telpâs.

- Programma iegâdâs daudz pasûtîjumu profesionâlai apkalpoðanai.

Ja jûs interesç ðâda programmatûra jûsu restorânam, padomâjiet par to vai nav vçrts iegâdâties licenci pârdoðanas mçríim vai svarîgâkai tâs daïai. Atbilstoða, efektîva programmatûra ir delikâts ieguldîjums jûsu uzòçmuma virknç. Pateicoties labajai inventâra kontrolei jûsu mâjâs parasti bûs sistçma, un jûs tomçr zinât, kâ rîkoties ar piegâdes, rçíinu izrakstîðanas vai kârtçjo pasûtîjumu lomâm.