Naudas sodus darba kodeksa

Ir laiks, kurâ kases aparâti ir nepiecieðami likumâ. Tajâ laikâ tâs ir elektroniskas ierîces, kas ir ienâkumi un nodokïu summas, kas jâmaksâ no vairumtirdzniecîbas lîgumiem. Par to, ka viòiem nav uzòçmuma îpaðnieka, viòi tiek sodîti ar ievçrojamu naudas sodu, kam ir labs efekts. Neviens nevçlas pakïaut sevi pârbaudei un sodiem.Bieþi vien ir iespçjams, ka saimnieciskâ darbîba notiek ïoti zemâ telpâ. Îpaðnieks pârdod mûsu rezultâtus bûvniecîbâ, bet uzglabâðana galvenokârt aizsargâ tos, un vienîgâ brîvâ telpa ir vieta, kur atrodas galds. Fiskâlâs ierîces ir tikpat vajadzîgas, kad veikals ir liels veikals.Tas nav tâds, ka tas ir tâdu cilvçku stâvoklî, kuri strâdâ nestacionârâ veidâ. Ir grûti iedomâties, ka îpaðnieks novieto sevi ar smagu finanðu fondu un perfektu aprîkojumu, kas nepiecieðams tâ pilnîgai izmantoðanai. Tie ir lçti pârdot, mobilâs fiskâlâs ierîces. Tâs ir kompaktas, izturîgas baterijas un izmantojamas. Forma atgâdina terminâïus maksâðanai ar maksâjumu karti. Tas padara tos par ideâlu sâkumpunktu darbîbai zemç, un tas ir, piemçram, tad, kad mums ir pienâkums doties tieði pie klienta.Fiskâlâs ierîces ir svarîgas arî daþiem klientiem, bet ne uzòçmçjiem. Pateicoties izdrukâtajam kvîtim, lietotâjam ir pienâkums iesniegt sûdzîbu par iegâdâtajâm precçm. Galu galâ ðis kvîts ir vienîgais pierâdîjums par pakalpojuma iegâdi. Pastâv arî apstiprinâjums, ka uzòçmuma îpaðniekam ir juridisks darbs un maksâ vienreizçju maksâjumu no piegâdâtajâm precçm un pakalpojumiem. Kad mçs saòemam iespçju, ka finanðu produkti lielveikalâ ir izslçgti vai dzîvo neveiksmi, mçs varam to izdot birojam, kas ierosinâs atbilstoðu tiesvedîbu pret darba devçju. Viòð saskaras ar ïoti lielu naudas sodu un pat bieþâk tiesâ.Fiskâlâs ierîces arî palîdz îpaðniekiem uzraudzît uzòçmuma finansiâlo stâvokli. Katras dienas beigâs tiek izdrukâts ikdienas ziòojums, bet mçneða beigâs mums ir iespçja izdrukât visu izrakstu, kas mums parâdîs, cik precîzi mçs darîjâm naudu. Pateicoties tam, mçs varam âtri pârbaudît, vai kâda no komandâm pârkâpj savu naudu vai vienkârði, vai mûsu veikals ir izdevîgs.

Fresh Fingers

Ðeit var atrast kases aparâtus