Musdienigi uzglabadanas plauktu tehnoloiiskie risinajumi priekdrocibas un priekdrocibas

Uzsâkot mâjas celtniecîbu, ir vçrts domât par modernas putekïsûcçju sistçmas uzstâdîðanu. Centrâlie putekïsûcçji ir komanda, kas aizstâj tradicionâlos putekïsûcçjus. Tas savienojas ar galveno iemeslu, kas ir instalâcijas vissvarîgâkâ iezîme. Centrâlajâ galvâ iegûst motoru un putekïu tvertni. Ðis uzòçmums rada spiedienu.

Ðî metode nozare pastâvîgi uzstâdîta interjerâ, kurâ ir noteikta ârçjâ siena, jo gaiss tiks izspiests caur to. Ðâdas daïas apkalpoðana nav kaitinoða un maiga. Centrâlajiem putekïsûcçjiem ir arî sûkðanas caurules un sûkðanas caurules, kas atrodas çkas robeþâs vai zemçs, griestos. Caurules ir pabeigtas ar kârbâm, uz kurâm ir uzstâdîtas sûkðanas ligzdas. Iesûkðanas ligzdas nodroðina putekïsûcçju. Ðâdas ligzdas jânovieto pilnâ mâjâ. Putekïsûcçju veic ar ðïûteni, kas sver lîdz 3 kg. tâ vidçjais garums ir 10 metri un tiek pieðíirts konkrçtai kontaktligzdai. Centrâlie putekïsûcçji ir svarîgâki no tradicionâlajiem putekïsûcçjiem, taèu ir daudz priekðrocîbu. Pilna ir piemçrotâka darbiniekiem, jo netîrais gaiss tiek izmests uz mâju. Nesasniedziet putekïu sûcçja troksni, jo tas ir daudz no putekïsûcçju telpâm. Visbieþâk to apvieno garâþas, saimniecîbas çkas, pagrabi vai bçniòi. Jaunâko vienîbu trokðòa lîmenis ir 68 decibeli. Ir arî putekïi un nepatîkamas smakas gaisâ. Kas pierâda, ka tas ir delikâts alerìijas slimniekiem, jo tas netiek ieskaitîts ziedputekðòu telpâs. Ðïûtene, ar kuru mçs vakuums, ir vidçji divreiz vieglâka par veco putekïu sûcçju. Centrâlie putekïsûcçji ir ïoti izdevîgi, jo sûkðana ir spçcîga un nesamazinâs pat tad, ja ir pilns konteiners. Ðis konteiners, kurâ tiek pievienoti atkritumi, iztukðojas vidçji 4 - 5 reizes gadâ. Spçle ar galvenajiem putekïsûcçjiem ir ïoti stabila un patîkama. Ðâdas putekïsûcçju sistçmas izmantoðana nozîmç lielas priekðrocîbas tîrîðanas telpâs.