Modes skates lauru maksla

Ðajâ sestdienâ beidzâs vietçjâ apìçrbu raþotâja jaunâkâs kolekcijas izstâde. Pasâkums piesaistîja lielu skaitu skatîtâju, kuri vçlçjâs pârbaudît, ko dizaineri darîja kompozîcijas sezonâ. No auditorijas mçs varçjâm redzçt pat maz slavenîbu, þurnâlistu un politiíu.Labi izstrâdâtâ izstâde bija tumðâkâ, un viss tika darîts bez ðíçrðïiem. Sistçmâ mçs varçjâm apbrînot modeïus, kas piedâvâ brîniðíîgus, vasaras, roku darinâtas drçbes. To uzdevumâ tika izmantoti tikai parastie un gaiði audumi ar lielâm, krâsainâm krâsâm, ieskaitot kokvilnu, linu un zîdu. Mûsu reportieriem patika gaisîgs, krâsains maxi svârki summâs, kas gatavotas ar tamborçjumu. Starp tiem, sajûsmu izraisîja meþìînes, romantiskas kleitas, kâ arî blûze ar puðíçm un izðûti bikini. Vasaras drçbçm dizaineri piedâvâja dâmâm, cita starpâ, pîtas cepures ar augstu apïveida krustojumu, dekorçtas ar meþìînçm un pievilcîgiem ziediem.Pçc izrâdes tika sagatavota izsmalcinâtas kâzu radîðanas izsole, kas sagatavota îpaði pçdçjai situâcijai. Kleita tika pârdota personai, kurai bija jâsaglabâ anonîms. Turklât tika izsolîtas vairâkas drçbes no vistâlâkâ kolekcijas. Ieòçmumi no jaunâs izsoles tiks pieðíirti tuvçjâ bçrnu namâ. Jâuzsver, ka zîmols ïoti atbalsta daþâdas ekonomiskâs un draudzîgâs darbîbas. Tâ îpaðnieks ir vairâkkârt devis mûsu produktus izsolçs, arî tad, kad pârdoðanas objekts bija pat reâlas rûpnîcas apmeklçjums.Uzòçmuma pârstâvis mums pastâstîja, ka jaunâkâ kolekcija nonâks uzòçmumos jau maija sâkumâ. Turklât viòð informçja, ka zîmols apsver iespçju atvçrt tieðsaistes veikalu, kurâ bûtu svarîgas kolekcijas, kas nav stacionâros veikalos.Mûsu paðu apìçrbu zîmols ir vientuïð starp visdaþâdâkajiem apìçrbu raþotâjiem pasaulç. Tai ir maz rûpnîcu visos reìionos. Tâ nodarbina vairâkus tûkstoðus cilvçku, no kuriem lielâkâ daïa ir labâkie drçbnieku, drçbnieku un dizaineru pârstâvji. Katru reizi, ðî vçrtîba tiek izmantota kolekcijâs lîgumâ ar Polijas dizaineriem. Ðîs kolekcijas, protams, nopietni atzîst, ka pat pirms veikala sâkuma tie, kas vçlas no rîta ierasties garâs rindâs. Ðîs kolekcijas iet tajâ paðâ dienâ.Ðî uzòçmuma ietekme daudzu gadu garumâ ir bijusi ïoti populâra patçrçtâju vidû, turklât ðajâ reìionâ, kad un ârzemçs. Rakstot par viòu, viòa nenokrît, nemaz nerunâjot par daudzajâm atlîdzîbâm, ko tâ ir saòçmusi, un to, ko viòi cenðas panâkt, lai materiâli bûtu visaugstâkâs kvalitâtes.

Skatît savu veikalu: Vienreizçjs apìçrbs Ðèecinâ