Modes skate biauystok

Ðajâ sestdienâ notika jaunâko vietçjo apìçrbu raþotâju kolekcija. Pasâkums piesaistîja milzîgu skatîtâju skaitu, kuri vçlçjâs pârbaudît, ko dizaineri rakstîja par komponçðanas sezonu. No auditorijas mçs varçjâm redzçt pat vairâkas slavenîbas, þurnâlistus un politiíus.Izrâde tika attîrîta sliktâkajâ vietâ, un viss notika bez ðíçrðïiem. Apstrâdes laikâ mçs varçjâm apbrînot modeïus, kas piedâvâ brîniðíîgus, vasaras, roku darinâtas drçbes. To raþoðanai tika izmantoti tikai zaïi un gaisîgi audumi ar labâm krâsâm, ieskaitot kokvilnu, linu un zîdu. Mûsu reportieriem patika gaisîgs, krâsains maxi svârki, kas ievietoti tamborçjumâ. Starp tiem bija arî meþìînes, romantiskas kleitas un blûze ar frillçm un izðûti bikini. Vasaras drçbçm, dizaineri, kas piedâvâja sievietçm, cita starpâ, pîtas cepures ar bieziem apïveida krustojumiem, dekorçtas ar meþìînçm un pievilcîgiem ziediem.Pçc izstâdes notika skaistas kâzu kleitas izsole, kas radîta galvenokârt pçdçjai iespçjai. Kleita tika dota personai, kurai bija jâpaliek anonîma. Turklât tika izsolîti vairâki jaunâkâs kolekcijas apìçrbi. Ienâkumi, kas gûti no ðîs izsoles, tiks pieðíirti tuvçjâ bçrnu namâ. Jâuzsver, ka uzòçmums labprât atbalsta daþâdas labdarîbas un labas darbîbas. Tâ îpaðnieki ir atkârtoti izvietojuði savus produktus izsolçs un, ja pârdoðanas objekts bija pat apmeklçjums kâdâ no rûpnîcâm.Uzòçmuma pârstâvis mums teica, ka jaunâkâ kolekcija tiks pârcelta uz punktiem, kas ðobrîd ir pirms maija. Turklât viòð paziòoja, ka zîmols apsver iespçju atvçrt tieðsaistes biznesu, kurâ apgrieztâs kolekcijas bûtu droðâkas nekâ stacionâros uzòçmumos.Vietçjais modes zîmols ir viens no veselîgâkajiem apìçrbu raþotâjiem reìionâ. Tai ir maz rûpnîcu visâ valstî. Tâ nodarbina vairâkus tûkstoðus darbinieku, tostarp vislabâkos drçbnieku, drçbnieku un arhitektu darbiniekus. Laiku pa laikam ðis uzòçmums veido kolekcijas sadarbîbâ ar skaistiem poïu dizaineriem. Ðîm kolekcijâm ir tik liela atzinîba, ka pat pirms veikala sâkðanas tie, kas vçlas no plkst. Ðîs kolekcijas notiek ðodien.Daudzu gadu garumâ ðîs vienîbas ietekme patçrçtâjiem ir bijusi liela, ciktâl tâ joprojâm ir ârzemçs. Rakstot par viòu, ðíiet, nemaz nerunâjot par gandarîjumu, ko viòa saòçmusi, un kas nolemj, ka panâkumi ir visaugstâkâ vçrtîba.

Vivese Senso Duo Shampoo

Skatiet mûsu veikalu: Vienreizçjâs lietoðanas apìçrbs