Modes dizaineri no krakovas

Jaunajâ sestdienâ tika prezentçta vietçjâ apìçrbu raþotâja jaunâkâ kolekcija. Pasâkums piesaistîja daudz skatîtâju, kuri vçlçjâs redzçt, ko dizaineri bija beiguði sezonâ. No auditorijas mçs pat varçtu atklât vairâkas slavenîbas, þurnâlistus un politiíus.Rafinçtais displejs bija visstingrâkais komponents, un pilnîba notika bez ðíçrðïiem. Pa ceïam mçs varçjâm apbrînot modeïus, kas piedâvâ brîniðíîgus, vasaras, roku darinâtas drçbes. To funkcijai tika izmantoti tikai vienkârði un vienkârði audumi ar zemâm, krâsainâm krâsâm, ieskaitot kokvilnu, linu un zîdu. Mûsu reportieriem patika gaisîgs, krâsains maxi svârki summâs, kas gatavotas ar tamborçjumu. Ar viòiem prieku izraisîja arî meþìînes, romantiskas kleitas un blûzes ar frillçm un izðûti bikini. Jaunas drçbes, dizaineri ierosinâja dâmâm, cita starpâ, pîtas cepures ar daudziem apïveida krustojumiem, kas dekorçtas ar meþìînçm un interesantiem ziediem.Pçc izrâdes beidzâs nâkamâs cîòai sagatavotâs skaistas kâzu kleitas izsole. Kleita tika pârdota personai, kas vçlçtos palikt anonîma. Turklât izsolç tika pârdoti arî daudz jaunâkâs kolekcijas apìçrbu. Ienâkumi, kas iegûti no paðreizçjâs izsoles, tiks pârskaitîti uz jûsu bçrnu namu. Jâuzsver, ka vârds ïoti atbalsta daþâdas labdarîbas un labdarîbas kampaòas. Tâ îpaðnieki vairâkkârt ir atstâjuði savus rezultâtus izsolçs, un, kad izsoles objekts bija pat apmeklçjums citâ rûpnîcâ.Uzòçmuma pârstâvis mums teica, ka jaunâkâ kolekcija þurnâlos nonâks maija sâkumâ. Turklât viòð informçja, ka uzòçmums plâno atvçrt tieðsaistes veikalu, kur bûtu svarîgas kolekcijas, kas atðíiras no stacionâro uzòçmumu kolekcijâm.Mûsu apìçrbu kompânija ir pârliecinâta par lielâkajiem apìçrbu raþotâjiem reìionâ. Katrâ valstî ir maz rûpnîcu. Viòð nodarbina vairâkus tûkstoðus cilvçku jaunajâs, galvenokârt, labâkajâs drçbnieku, ðuvçju un dizaineru vidû. Ik pçc tam uzòçmums sadarbojas ar lielâkajiem Polijas dizaineriem. Ðîs kolekcijas ir tik milzîgas, ka pirms veikala atvçrðanas tâs ir gatavas garâs rindâs no atseviðías rîta. Ðîs kolekcijas notiek ðajâ îpaðajâ dienâ.Paðreizçjâ zîmola materiâli no daudziem gadiem ir iesaistîti lielâ auditorijâ, arî beigâs, kad arî ârzemçs. Rakstot par viòu, neðíiet, ka tajâ ir minçti daudzi gûtie gandarîjumi, un viòi apgalvo, ka rezultâti ir vislabâkâs kvalitâtes.

Skatît savu veikalu: Vienreizçjâs lietoðanas íirurìijas apìçrbs