Mini kases aparats

Drîz vien var izrâdîties, ka kâds saòems lielu finansiâlu sodu, jo viòð nezinâja, ka viòam ir jâglabâ ieraksti kasç.Tagad nepiecieðamîba uzstâdît fiskâlâs ierîces novitus deon e & nbsp; ietekmç tos nodokïu maksâtâjus, kuru apgrozîjums pârsniedz PLN 20 000. Tas nav daudz zemâks nekâ iepriekðçjos gados, bet Finanðu ministrija darbosies lîdz pçdçjam, lai ierobeþotu ðo noteikumu, kas ir nâkamais to tirgotâju saraksts, kuros tirgotâjiem pirms pirmâs pârdoðanas jâinstalç kases aparâts. Paðlaik ikvienam advokâtu birojam & nbsp; ir obligâts kases aparâts. Kïûdas gadîjumâ & nbsp; kases aparâts, jo mums nav rezerves fiskâlâs kases - tas bûtu rûpîgi jâatbrîvo no pârdoðanas.

Ja nodokïu maksâtâjam nav kases aparâta, un parâdniekam tas bija vajadzîgs, viòam tiks uzlikts sods lîdz 240 diennakts likmçm par "grâmatas" neievçroðanu. Vçl ïaunâk, jûs varat atïauties ieturçt 90% no neto pirkuma cenas, kas nav viegli atskaitâma vai atmaksâjama, un atòemta îpaðums, lai atskaitîtu 30% no priekðnodokïa valstî, kurai nav kases aparâta. Turklât, ja nodokïu maksâtâjs neparâdîs ðo pârdoðanu komandâ PVN lîgumâ, viòam arî tiks uzlikts naudas sods lîdz 720 diennakts likmçm, brîvîbas atòemðanai lîdz 2 gadiem vai abiem.Ja nodokïu maksâtâja darbîba ir saistîta ar lielâko daïu transporta pakalpojumu, ðíidro gâzu izplatîðanu, tîmekïa vietòu pârdoðanu automaðînâm, to apvieno ar televîzijas vai radioiekârtu piegâdi, ieskaitot visu fotoiekârtu - nodokïu maksâtâjs vçlas veikt fiskâlo kases aparâtu. Tas pats attiecas uz dârgmetâlu izstrâdâjumu piegâdi, datoru datu piegâdi vai lietojamâm precçm vai izsolçm. Pienâkums bez iemesla ikgadçjiem ienâkumiem attiecas arî uz tabakas izstrâdâjumu, alkoholisko dzçrienu pârdoðanu, nav nekâdas jçgas kâ pierâdîjumi par PKWIU ar efektîviem izòçmumiem. Ðogad atkâpðanâs no kases aparâta tiks izòemta uzòçmçjiem, kas sniedz pakalpojumus personâm, kas neveic finanðu darbîbas un vienreizçjus lauksaimniekus. Ar nosacîjumu, ka visi nodokïu maksâtâja pabalsti tiek dokumentçti ar rçíinu, kas identificç saòçmçju. Arî biïeðu pârdoðana un sçdvietu rezervçðana pasaþieru pârvadâjumiem veiksmîgi, ja lîdzîga darbîba tika sagatavota ar pasta, bankas vai lîdzîgas iestâdes starpniecîbu. Tâdçjâdi tiem nodokïu maksâtâjiem, kuri 2015. gadâ veic ðîs akcijas, pçc subjektîvâ atbrîvojuma limita pârsniegðanas jâizmanto fiskâlie kases aparâti.