Mikroskops uz stativa

Kolposkopu izgudroja Hanss Hinselmans tûkstoð deviòi simti divdesmit piektais gads. Tâdâ gadîjumâ ginekoloìiskâs izmeklçðanas iekârtas, kas gaida un tur arî uz mikroskopu, tas ir, pateicoties uzstâdîtajam lçcai, tas ïauj attiecîgajam ârstam patiesi veikt sievieðu reproduktîvo orgânu izmeklçðanu.

Multilan Active

Tas ir speciâli izstrâdâts, lai pârbaudîtu vulvas, maksts, apakðçjo dzemdes kaklu un dzemdes kaklu. Ðis rîks ïaus îsâ laikâ, jo tikai daþas minûtes, lai atpazîtu, vai konkrçtais sievieðu orgâns ir slimîbas risks vai nç, vai tajâ ir daþas neoplastiskas izmaiòas, t.i., nevis to pçdas. Vçzis paðlaik ir cilvçku ïaundabîgâkâ slimîba. Neskatoties uz medicînas attîstîbu mûsdienâs, tas joprojâm nav viegli ârstçjams, ja to konstatç par vçlu. Tâpçc, izòemot standarta ginekoloìiskos izmeklçjumus, kas nav konstatçti neoplastisko pârmaiòu agrînâ stadijâ, tiek meklçti vairâki citi testi, piemçram, citoloìija. Tâpçc tas ir apgalvojums, kas var atklât neoplastiskas izmaiòas septiòdesmit procentos. Kolposkopija, kas tiek organizçta, izmantojot rîku, ko sauc par kolposkopu, ir daudz efektîvâka, jo tâ nodroðina deviòdesmit procentus cerîbas uz vçþa atklâðanu agrînâ stadijâ. Kâpçc tas ir tik svarîgi? Jo pirmajâ, mazâkajâ posmâ vçþa izmaiòas ir simts procentiem ârstçjams, bet progresîvâkâ posmâ, jo îsâks pacienta izredzes iepazît. Medicînas zinâtnç un speciâlists, kas nodarbojas ar ginekoloìijas un sievieðu reproduktîvo orgânu vçzi, apgalvo, ka ir vçrts apvienot abas pçtîjumu metodes, t.i., veikt citoloìisku izmeklçðanu un kolposkopu izmeklçðanu. Nu, tas ir viegls simtprocentîgs garantija âtrai vçþa atklâðanai un praktiski noteiktai ârstçðanai. Tâpçc ir vçrts veikt pçtîjumus reizi ceturksnî.