Michel morana cooking programma

Pateicoties kulinârijas programmâm un videoblogiem bûvniecîbâ, çdienu gatavoðana jau ir ïoti plaði izplatîta. Pavâri amatieri gatavo, cep, cep un noraksta, uzòem bildes, uzòem bildes un iedroðina citus pârbaudît savas oriìinâlâs receptes. Sociâlie tîkli, tîmekïa vietnes un blogi ir kulinârijas kulinârijas ðuvçs. Tagad jûs varat sagatavot visu, jebkurâ laikâ un jebkurâ laikâ. Vienkârði izvçlieties savu iecienîtâko recepti, iegâdâjieties un plânojiet, cik daudz sirds vçlas.

Çdieni no visas pasaulesArî çdiena gatavoðana bija efektîvâka, jo tagad pârtikas tirgus no visas pasaules ir tirgû. Jau vairâkus gadus mçs varçjâm sapòot par eksotiskiem çdieniem. Jo kas no mums izaudzçja tomâtus un sareþìîtas kâjiòas þelejâ dzirdçja par tâdiem rezultâtiem kâ kâposti, kaki, chia vai arî ar daþâdiem austrumu augïiem un garðvielâm? Neviens, vai ne? Realitâte ir tâda, ka paðmâcîba virtuvç ir kïuvusi implantçta visuresoðajâ veidâ, kas izzudîs, kad cilvçki sâks izmantot gribu dzîvot no kosmosa vai, iespçjams, nekad! Pateicoties plaði pieejamâm precçm lielveikalos, mçs varam sagatavot çdienus, kas ir prasmes tâlâkâs valstîs, piemçram, Japânâ, Peru vai Dienvidâfrikâ.

Vilku gaïas maðînâJa neesat veìetârietis, jums arî jâdzîvo daudz ilgâk, nekâ gaisâ, tik bieþi jûsu virtuves gaïâ, un ar to cûkgaïas karbonâde, liemeòi, kauliòi, vistas filejas un daudzi jauni, vienlîdz garðîgi kodumi. Protams, jûs esat mçìinâjis sagatavot burgerus pats daudzas reizes? Es jums saku noslçpumu - vislabâk ir iegâdâties svaigu liellopu gaïu (piemçram, entrekotu un sasmalcinât to pats. Vilku gaïas maðînâ bûs ideâls pçdçjais. Garðojiet gaïu, kas pagatavota ar sâli un pipariem, pievienojiet olu, íiplokus un pçc tam veidojiet karbonâdes un cepiet tos pçc iespçjas vairâk.Paðdarinâti çdieni ir vçrtîgi - jûs zinât, ko tu çd, jo mazâk tauku, mazâk cukura un ïoti dârzeòu, kâ arî daþi apstrâdâti fakti, pat tipiski çdieni ir daudz veselîgâki.