Matu zimcdana

Mana mâsa îpaði mîl spçlçt ar matiem, jûs varat strûkt viòai stundas un íemmçt un rakstît. Tajâ paðâ laikâ viòa ir pienâcîgi iesaistîta, ka vçlas, lai viss izskatîtos perfekti, viòa var uzlabot vienu pîti seðas reizes, katru reizi ar matu lokiem vai ar matadatu. Viòð visvairâk vçlas skolas priekðnesumus un pulcçjas. Tomçr viòas pçdçjâ loma ir oriìinâlâ karaliene un tai ir nepiecieðama ideâla frizûra un apìçrbs. Sâkumâ mana mâte izvilka divpadsmit bizîtes, kas tâm pievienotas. Tad ðis burvîgais vienpadsmitgadîgais teica nç, nç, nevis atkal. Es izskatîðos daudz telpâs .... tâ sâkâs. Vadîbas laiks arî to modelçðana. Viòa izskatîjâs lieliski kâ lieliska princese. Tomçr, kâ tad viesi ar princesçm diezgan âtri mainîja savu prâtu. Ne uz pçdçjo, ka kopð mâcîðanâs sâkuma ir pagâjuðas vairâk nekâ divas stundas. Negaidîti ... pilnîgi izmainîja vîziju, un viòas runâ tas bija brîdis, ka "nieeee, man tas nepatîk, es neko neatceros no aristokrâta, ko daudz viòas pakïauta". Viòa izgudroja jaunu frizûru, sasieta matus piepildîtas kokas âdâ. Jo, protams, kâ jau agrâk radîja, mums tagad ir prasme uzvilkt matus, tâpçc tieði tas mums bija îpaði labi. Viòas mâte, no vienas puses, man bija izgatavota no daþâdâm divdesmit minûtçm.

Matu sprâdzes meitençm