Mati ilga

Mans brâïameitu ïoti mîl spçlçt ar matiem, jûs varat viòai uzbrukt dienâm un suka un padarît viòu augðu. Viòa patieðâm ir iesaistîjusies, ka, ja viòa vçlas, lai viss izskatîtos krâðòs, tad viòa var likt vienu pîti divpadsmit reizes, liekot uz tiem matu þâvçðanas ierîces vai ievietojot matu klipus. Viòam patîk, ka skola spçlç visvairâk un gatavojas viòiem. Viòas jaunâ Mischief karalienes radîtais radîjums bija arî jautri un vajadzçja perfektu frizûru un apìçrbu. Sâkumâ, mana mâte viòâ sajaucâs ar daþiem bizçm, ar tâm pievienojot lokus. Vçlâk ðî skaista meitene teica nç, nç, un vçl nekad. Es izskatîðos gludâkajos matos ... un tas sâkâs. Èetrdesmit piecu minûðu filmçðana papildus to rakstîðanai. Viòa izskatîjâs jauka kâ svarîga karaliene. Tomçr, tâ kâ tas attiecas arî uz princesçm, viòa âtri atkal mainîja savu prâtu. Nemaz nerunâjot par pçdçjo, ka no izstâdes organizçðanas sâkuma tâ ir bijusi vairâk nekâ divas stundas. Negaidîti ... pilnîgi izmainîja koncepciju, un viòas runâ tâ skançja mazâk "nieeee, man nepatîk, jo es neatceros karalieni, ne vairâk kâ viòas kalpones sieva." Viòa pieprasîja jaunu frizûru, uzvilka matus piepildîtas kokas lomâ. Jo, kâ tas jau ir izveidots, mums tagad ir pârbaude, lai tie bûtu vienâdi, vienlaicîgi spîdot. Savukârt viòas mâte, no otras puses, un daþus mirkïus bija viss.

Ðeit mçs varam atrast matadatas