Luminiscences caurule

Luminiscences spuldze, kas pazîstama arî kâ luminiscences spuldze vai luminiscences spuldze, ir tikai izlâdes spuldze. Gaisma tiek izstarota no tâ caur fosforu. Tomçr fosfors ir pakïauts ultravioletajam starojumam. Ðis starojums izplûst caur gâzi piepildîtâ caurulç.

Fluorescçjoðâs lampas visbieþâk tiek izgatavotas caurules çnâ. No ârpuses tie ir pârklâti ar fosforu, bet pârvadâjot tos ir dzîvsudrabs un argons. Atkarîbâ no izvçlçtâ fosfora radîtais starojums ir atðíirîgs no gaismas krâsas - dienasgaismas, atdzesç balts, balts, silts balts vai atðíirîgi krâsots.Mçs atðíiram taisnas dienasgaismas spuldzes, ko sauc arî par lineârajâm dienasgaismas spuldzçm, kâ arî U veida un kompaktajâm dienasgaismas spuldzçm.Turklât, òemot vçrâ luminiscences spuldþu dizaina ðíirnes, tâs var sadalît tradicionâlajâs trîs joslâs, arî ar daudzjoslu fosforiem. Runâjot par luminiscences spuldzçm, tâs vada divas stabilizçjoðas un aizdedzes sistçmas. Tas ir svarîgi ar magnçtisko balastu un, otrkârt, ar elektronisko balastu.Diemþçl luminiscences spuldze kopâ ar spuldzi rada daudz mazâk siltuma. Fluorescçjoðo spuldzi nosaka augstâka gaismas efektivitâte. Turklât luminiscences spuldze darbojas daudz ilgâk. Nepiecieðama mazâk gaismas plûsmas atkarîba. Fluorescçjoðâs lampas var dot pie attâlâm krâsu temperatûrâm.Diemþçl dienasgaismas spuldzçm ir daudz priekðrocîbu. Pirmkârt, es vçlos, lai ar citâm iekârtâm, piemçram, balastu vai aizdedzinâtâju, bûtu aprîkojums. Tam ir augsta zemâkâ apgaismojuma kvalitâte. Tâ veiktspçja ir atkarîga no apkârtçjâs temperatûras. Liels ieslçgðanas un izslçgðanas bieþums ievçrojami samazina lampas kalpoðanas laiku. Nav daudz luminiscences spuldþu, kas regulç gaismas staru kûli ar sprieguma regulatoriem - dimmeriem. Ir strobe efekts. Luminiscences spuldzes izraisa ultravioletâ starojuma kaitçjumu acîm. Tam ir zems jaudas koeficients. Tâ satur dzîvsudrabu, kas ir îpaði âtrs inde, un tâs iegâdes izmaksas ir lielâkas.Apkopojot, luminiscences spuldzçm, kâ arî visiem produktiem ir arî trûkumi un priekðrocîbas. Tâpçc pirms un pçc iegâdes apsveriet plusi un mînusus.