Lamas tulkojums mana dzivojama istaba

Arvien svarîgâka funkcija laikâ, kad pasaulç mçs novçrojam vçl lielâku dokumentu un informâcijas plûsmu starp vîrieðiem un uzòçmumiem, un mçs atceramies veikt neskaitâmus starptautiskus darîjumus, viòi spçlç atðíirîgu veidu, kâ tulkot dokumentus no vienas valodas uz otru. Mçs noteikti varam atðíirt vairâkus profesionâlo tulkotâju tulkoðanas veidus.

Neskatoties uz parasti rakstiskiem tulkojumiem, mums ir arî konferenèu un sinhronâ tulkoðana, vai pat no dialoga valodu no filmâm un rakstiem no datorprogrammâm.

Ja jums ir nepiecieðams izkârtojums, jo tas var rûpçties par individuâliem tulkojumiem, tad mçs varam norâdît pirmâs specializçtâs tulkojumus. Strâdâjot pie tiem, nav nepiecieðamas nekâdas kompetences, kas apstiprinâtas ar îpaðiem dokumentiem vai oficiâlâm atïaujâm. Varbût ir vçrts, ka ðâdu tekstu tulkoðana, komanda vai unikâls tulkotâjs bûtu eksperts vai vienotos par konkrçtu tçmu. Tur nav jâbût kvalificçtam lingvistam, un bûtu jâdod vietas labotâjiem un konsultantiem, piemçram, juristiem, IT speciâlistiem vai inþenieriem. Saistîbâ ar konkrçtâ dokumenta veidu, ka nâkamâs valodas îpaðniekam vajadzçtu dzîvot, tas, visticamâk, bûs efektîvs un palîdzçs ârstam vai pieredzçjuðam tulku.

Tomçr, ja mçs runâjam par papildu tulkoðanas veidu, proti, zvçrinâtu tulkojumu, tad ðâdâ gadîjumâ viòu tulkojums bûtu jâiesaka tikai sertificçtiem tulkotâjiem, kas ir tie paði cilvçki, kas sauc par sabiedrîbas uzticîbu. Viòi uzòemas vçlamâs kompetences un sociâlo zinâðanu sertifikâtus par konkrçtu tçmu. Viòð var bût universitâtes diploms, pabeigts kurss vai eksâmens. Ðâ standarta dokumentu tulkoðana sveðvalodâ ir nepiecieðama, cita starpâ, tiesas un procesuâlie materiâli, sertifikâti un skolu vçstules.

Dokumentu un grâmatu tulkoðanas vçrtîba attiecas uz katru jomu. Tomçr ir iespçjams precizçt daþas vienkârðas to daïas, kas ir vissvarîgâkâs vajadzîbas. Parasti ir juridiski teksti, piemçram, lîgumi, spriedumi un notariâlie akti, vai aktuâla nozîmîgu pasaules notikumu konference. Tâtad viòi var parâdît ekonomisku un joprojâm ir banku displeji.Tiek tulkoti arî biznesa dokumenti, tehniskâs un IT publikâcijas, kâ arî medicînas teksti.