Kases aparats pasaulc

Katram uzòçmçjam agrâk vai vçlâk bûs laiks, kurâ viòam bûs jâiegulda privâts vârds. Tomçr paðlaik fakts paliek vai tas ir uzreiz izmantojams?Nu, nç, viòam vispirms jâinstalç. Kases aparâta uzstâdîðana nav tik liela, es domâju, ka ikviens varçs to apstrâdât pçc ðî dokumenta lasîðanas.

Ko jums vajadzçtu sâkt?Galvenais posms, protams, ir posteòa siltuma kases iegâde. Bûtu pareizi, ja mçs to darîtu gandrîz 3-5 nedçïas agrâk, tas ïaus mums to uzzinât arî ar ðo ierîci. Laiks, ko mçs veltâm mâcîbâm, kas nav fiskâlâ stila kâposti, palîdzçs mums daudz vçlâk grâmatu un ietaupîs daudz nervu, nemaz nerunâjot par mûsu klientu nerviem.Ja jûs iemâcîsieties no savas naudas, jums jâinformç kompetentâ nodokïu iestâde vienu dienu pirms plânotâ kases aparâta fiskalizâcijas.Pievçrsiet uzmanîbu tam, ka rakstiet ar roku.Pçc ðâda paziòojuma rakstîðanas ir jâuzsâk fiskâlais modulis. Acîmredzot to var izdarît agrâk, bet mçs nevaram aizkavçties ar paðreizçjo darbîbu.Ðo palîdzîbu sniedz pilnvarots kases serviss. Veicot pakalpojumu, servisa tehniíis arî aizpilda servisa grâmatu, turklât kases aparâts tiek noslçgts ar svina zîmogu ar servisa tehniía punktu.Pçc fiskâlâ moduïa uzsâkðanas ne vçlâk kâ 7 dienu laikâ jums ir jâiesniedz un jâiesniedz cits materiâls tuvâkajai nodokïu iestâdei. Tas ir tas pats teksts "Paziòot nodokïu maksâtâjiem par fonda instalâcijâm". Ðâdu dokumentu tehniskâs apkopes tehniíis sniedz bez maksas. Izdrukâjot ievadiet visu informâciju par zinâmo nosaukumu un kases aparâtu - tâ sçrijas numuru, unikâlu, mçs norâdâm uzstâdîðanas vietu un fiskalizâcijas un nodokïa datumu.Ir vçrts, ka par ðâda dokumenta iesniegðanu atbild nodokïu maksâtâjs. Mçs iesakâm un glabâjam iegûtâs dokumenta kopijas.Pçc kases aparâta "fiskalizâcijas" nodokïu iestâde izsniedz treðo numuru - reìistrâcijas numuru. Skaits, ko valûtai piemçro pastâvîgi, piemçram, ar ûdensizturîgu maríieri. Turklât tas tiek ievadîts servisa grâmatâ çrtâ jomâ, kas parasti tiek pieòemts, iesniedzot nodokïu dokumentus nodokïu birojâ, daþreiz to var saòemt ar vçstuli.Mûsu grâmata, ko papildina tîmekïa vietne, ir svarîga. Katra nodokïu maksâtâja pienâkums ir to glabât kases aparâta izmantoðanas nozîmç.