Kases aparati

https://neoproduct.eu/lv/vivese-senso-duo-shampoo-matu-izkrisanas-problemas-efektivs-risinajums/

Saskaòâ ar Finanðu ministra 2014. gada 4. novembra rîkojumu par kases aparâtiem, dilemma, ar ko saskaras daþi pakalpojumu sniedzçji, vai labâka izvçle viòu darbam ir kases aparâts vai fiskâlais printeris. Tomçr daudzi nodokïu maksâtâji, kas veic ekonomisku kampaòu par indivîdu lietu, tika noòemti ðim nolûkam.

Tas attiecâs uz automaðînu mehâniíiem, ârstiem, juristiem, frizieriem, kosmetologiem, vulkanizatoriem, kâ arî personâm, kas sniedz çdinâðanas pakalpojumus. Slieksnis, kas izriet no pienâkuma reìistrçt elektronisko apgrozîjumu, joprojâm ir 20 000. Saskaòâ ar ministra teikto jaunâ regula ïaus ierobeþot reâlâ apgrozîjuma slçpðanu un vienîgo, kas samazina pelçko zonu.Kases aparâts ir sadalîts printerî, jo galvenais ir pilnîgi neatkarîga maltîte, ko apkalpo pârdevçjs un kas paredzçta visu veidu uzòçmçjdarbîbas vai pakalpojumu darbîbas pârvaldîðanai. Tâs bâze (PLU ir izvçlçta iekðpusç. Pçc tam Danie pastâvîgi darbojas pakalpojumu sniedzçjiem, kâ arî vidçjiem un vidçjiem uzòçmumiem. Tâ var darboties arî konkrçtâs tirdzniecîbas vietâs, bet ir vçl ievçrojams sistçmas kasieris, kas neatkarîgi darbojas neatkarîgi no tâ, vai tâ ir tirdzniecîbas sistçmas dalîbniece. Kases aparâtu priekðrocîbas ir gan zemas iegâdes izmaksas, gan plaðs modeïu klâsts, piemçram, pârnçsâjamie. Tomçr trûkumi ietver ieskatu trûkumu, lai izveidotu noliktavas tieði no instrumenta, nespçju izmantot sareþìîtas atlaiþu sistçmas un izsniegt PVN rçíinus.Novitus bono e fiskâlais printeris nevar tikt izmantots patstâvîgi, tas vçlas bût savienots ar datoru, un, ja mçs to darîsim, atcerçsimies par to. To nodroðina jebkura datorprogramma, kas to kontrolç, izmantojot RS-232 vai USB interfeisu. Printeri ir paredzçti galvenokârt lielâm mazumtirdzniecîbas íçdçm ar plaðu preèu bâzi (pat desmitiem tûkstoðu produktu. Ðo ierîèu papildu ieguvumi, kas raksturo ðo iespçju izrakstît PVN rçíinus un jaunu ieskatu inventarizâcijâ, un trûkumi ir lielâs izmaksas par pirkðanu un vçlmi strâdât ar datoru.