Kases aparata dzintara kiuda 30

Aptiekas ir uzòçmumi, kas strâdâ ar nodokïu administrâciju tâpat kâ jebkurð cits tirdzniecîbas uzòçmums. Lîgumâ jebkurâ aptiekâ jâbût kases aparâtam. Tomçr ðodien kases aparâti ir vienâdi, jo îpaði novecojuði. Lieli veikali un veikali, kas atrodas blakus bûvlaukumiem, pârdoðanas reìistrçðanai parasti izmanto elektronisko aprîkojumu.

Tehniskâ un populârâ izteiksmç ðis risinâjums ir daudz labâks. Visi dati tiek pârsûtîti uz datoru, pârdoðana tiek veikta, izmantojot îpaðu datorprogrammu, un èekus drukâ printeris, kas pievienots datoram.

Postnet fiskâlie printeri atbild uz atbilstoðu principu kâ kases aparâts. Pçc tam, kad saòemts apstiprinâjums no datora, tiek izdrukâti arî kvîti. Printeris tiek plânots tâdâ veidâ, ja tas bûtu kases aparâts - tas drukâ papîra kvîtis ar lîdzîgiem parametriem uz papildu papîra un ar opcijâm, kas jâpiestiprina èekam, tieði tâds pats kâ tad, kad printeris ieskaita kasç.

Aptiekas ir mûsdienîgi uzòçmumi, kas pârvietojas ar laiku. Ðodien aptiekâs ir grûti ierasties kâ parastie kases aparâti un medikamenti, uz kuriem ir ielîmçtas etiíetes ar cenâm, kuras reizçm bija obligâtas, lai uzliktu etiíeti visiem produktiem. Ðodien nav nepiecieðams lasît vçrtîbu no visas ðîs etiíetes un uzlikt to fiskâlajai summai - tâ ir sâpîga un var radît kïûdas. Tâtad, un atsaucas uz çrtâku veidu, kas skenç svîtrkodu no rezultâtiem, kas iepriekð tika ievietoti informâcijas kopâ. Pateicoties ðim skençjumam, mçs varam pieslçgt fiskâlo printeri datoram, kas daudzus gadus izdos obligâtos ieòçmumus nemainîtâ organizâcijâ, un tajâ paðâ laikâ pârdoðanas reìistrçðana tiks veikta daudz praktiskâkâ, jaunâkâ un radot mazâk kïûdu. Fiskâlos printerus ðodien var iegâdâties veikalu aprîkojuma produktos, kâ arî îpaðos veikalos ar kases aparâtiem. Rûpçsimies par to, ka jums ir jâpaziòo nodokïu administrâcijai par fiskâlâ printera iegâdi, izmantojot oficiâlu izdruku, kas ir identisks fiskâlâs kases reìistrâcijas reìistram.