It sistcma loiistika

https://ecuproduct.com/lv/chocolate-slim-labakais-sokolades-dzeriens-novajesanu/

Kompromisa altuma programma ir ERP (uzòçmuma resursu plânoðanas programmatûra. Tâ atbalsta uzòçmumu resursu izveidi. Pateicoties tam, ir iespçjams efektîvi izmantot uzòçmuma resursus. Daþâdas IT sistçmu versijas ir noderîgas iznîcinâðanai:- modulâras, kas izceïas no citâm programmâm, kas darbojas kopâ- integrçta vai viena lietojumprogramma ar datu bâzi

Populârâkie moduïi pieaug ðâdâs darbîbas jomâs:- noliktavas pârvaldîba- pamatlîdzekïu pârvaldîba- paðreizçjo sûtîjumu statusa izsekoðana- pârdoðanas un mâkslas plânoðana- klientu attiecîbu pârvaldîba- grâmatvedîba un finanses- cilvçkresursu vadîbaComarch ERP Altum platforma ir paredzçta uzòçmumiem, kuriem ir nepiecieðams risinâjums, lai pârvaldîtu lietas. Ðis raksts ir ideâls, lai izveidotu starptautiskus uzòçmumus. Citi tirgi, kuros pieteikums atrod to, ir daudzu jaunu vienîbu pârdoðanas tîkli vai vadîbas personâls. Platforma nodroðina daudzus stilus, un tâ ir summâm, kas pielâgotas uzòçmumiem, kas spçlç daudzos starptautiskos tirgos. Svarîga Comarch Altum programmatûras iezîme ir iespçja automatizçt smago un profesionâlo ikdienas darbu. Vçl viena alternatîva ir lîdzeklis, kâ izskatît patstâvîgus atzinumus par paðreizçjo ziòojumu analîzes platformu. Programma arî apkopo zemu formu uzòçmumus, kad tâ ir arî tâlu prom - izkliedçta. Atðíirîga iezîme ir iespçja vadît vairâkus zîmolus vienâ sistçmâ, veicinot un integrçjot vadîbu. Daudzu uzòçmumu pamatâ ir hierarhiska struktûra, kur arî uzòçmums pats ir izðíiroðs ir arî jauns uzòçmums. Mâtes sabiedrîbai ir lielisks ievads citu uzòçmumu zinâðanâm. Pçdçjo sugu vidû ir iespçjams uzraudzît un pârvaldît mijiedarbîbu. Platforma ir pabeigta ârvalstu laukumiem. To lieto tâdâs valstîs kâ Francija, Vâcija un Dânija. Programmâ ir òemti vçrâ vietçjie administratîvie un tiesîbu akti. Es ðo patîkamu integrâciju un îstenoðanu ievedu otrâ valstî. Piemçrs ârvalstu uzòçmumiem, kas îstenojuði plânu, ir Auchan, Chretien un Brodr Jorgensen. Komarijas altuma demo programma ir redzama, lai lejupielâdçtu un bez maksas pârbaudîtu raþotâja sienu.