Iimiska rupnica lejassilczija

Bezdarbnieki, kas reìistrçti darba birojos, var radît 40 000 subsîdijas, ja tâs nolemj uzsâkt uzòçmçjdarbîbu. Procedûra nav pârâk sareþìîta un finansçjuma apjoms veicina risku uzòemðanos.

Tomçr, lai uzsâktâ darbîba varçtu dot vçlamo rezultâtu, jâsagatavo tâ. Izvçloties nozari, sagatavojot biznesa plânu, jums jâòem vçrâ visi publiskie un juridiskie apgrûtinâjumi, kas bûs jâiegâdâjas, un papildu ierobeþojumi, kas izriet no nodokïu rçíiniem.

Reìistrçjoties, lûdzu, norâdiet tieði to uzòçmçjdarbîbas veidu, kas tiks veikts, nodokïu veidu un reìistrçties ZUS. Ja jums ir tiesîbas maksât piemaksas par preferenciâliem noteikumiem, ZUA tekstâ jâievada simbols 05700. ZUS likmes var maksât par 24 mçneðiem.

Kases aparâta uzstâdîðanas datumu noteiks fizisko personu situâcijas uzòçmçjdarbîbas veids. Daþos gadîjumos kases aparâts jâinstalç pirms pirmâs pârdoðanas, tajos, kas atrodas noteiktâ laikâ, un citos gadîjumos pçc noteikta apgrozîjuma. Tâpçc jums vispirms ir jâmeklç laba ierîce. & Nbsp; Krakovas kases aparâti piedâvâ pilnu fiskâlâs ierîces modeïu klâstu, kas pielâgots izvçlçtajâm nozarçm.

Kases aparâta reìistrâcija notiek divos posmos. Pirmkârt, informçjiet kompetento nodokïu iestâdi par nodomu uzstâdît fiskâlo - ðoreiz tas nav pastâvîgs, tâpçc ðo paziòojumu var nodot birojam pat vienu dienu pirms uzstâdîðanas. Pçc tam 7 dienu laikâ pçc uzstâdîðanas, lûdzu, informçjiet biroju, ka kase ir uzstâdîta. Ja kases aparâts tika uzstâdîts savlaicîgi, birojam tika iesniegti piemçroti materiâli, jûs varat pieteikties uzrâdîtâs pirkuma izmaksas atmaksai PLN 700 apmçrâ, bet ne vairâk kâ 90% no naudas vçrtîbas.

Nâkamais svarîgais lçmums attiecas uz PVN. Daþos gadîjumos ir vçrts abonçt kâ PVN nodokïa maksâtâju, daþkârt ir jâgaida vismaz lîdz brîdim, kad norâdîtais apgrozîjums ir pârsniegts - ti, PLN 150 000. Atseviðíâs nozarçs, piemçram, degvielas vai labu metâlu tirdzniecîbâ, no atbrîvojuma piemçroðanas nav piedâvâjumu, tad uzòçmçjdarbîbas reìistrçðanas dienâ ir jâreìistrçjas PVN grâmatâ.