Grutniecibas attistiba ir 34 nedcias

Pirmie periodi, kurus vçlos, ir bçrnam vissvarîgâkie. Tas ir tâpçc, ka visi orgâni un dzîvîbas funkcijas tiek uzrâdîtas, nâkamâs mçneða valsts citas sievietes laikâ bçrns praktiski vairs nav. Nav brînums, ka ârsti nâkotnes mâtçm brîdina, ka pirmie svçtîgâ stâvokïa pirmajos brîþos viòi rûpçjas par sevi, nemçìinâs saslimt un neârstç spçcîgas zâles, kas varçtu kaitçt viòu nâkamajam bçrnam. Tomçr ir zinâms, ka 9 mçneðu uzturçðanâs ârpus çkas ir slikta, un aukstumu un aukstumu, îpaði saulgrieþu laikâ, kâ arî lielâs hormonâlâs izmaiòas sievietes sistçmâ, ir grûti izvairîties.

Pirmkârt, jums nevajadzçtu bût panikai, kad pamanât, ka grûtniecîbas laikâ Jums ir auksts. Ar nelielu aukstumu mana mâte ïoti efektîvi rîkosies, nav nepiecieðama ârsta iejaukðanâs. Tomçr jâatzîmç, ka tiesiskâs aizsardzîbas lîdzekïu lietoðana grûtniecîbas pirmajos èetros mçneðos ir ïoti nelietderîga. Ðâdâ gadîjumâ ir vçrts uzticçties veciem, efektîviem veidiem, kâ panâkt mûsu vecmâmiòas saaukstçðanos. Tçja ar citronu, medu un aveòu sulu, kâ arî sîpolu un íiploku sîrupu (neskatoties uz to, ka tas ir ïoti slikts nebûs kaitçjumu auglim, tas arî palîdzçs mums, un aukstums iziet lîdz nedçïas laikam.

No otras puses, aukstuma laikâ grûtniecîbas laikâ tas ir daudz mazâks nekâ aukstajâ sezonâ pirms grûtniecîbas. Jo, ja grûtniece var izârstçt vieglu aukstumu un iesnas, ar vecmâmiòas metodçm, protams, ar pneimoniju (kas ir ïoti viegli, jo mûsu imunitâte ir ârkârtîgi ierobeþota ar mainîgo garastâvokli un hormoniem bûs grûtâk.

Gadîjumâ, ja grûtniecîbas laikâ rodas katarâla iesnas, ïoti delikâts risinâjums bûs ieelpoðana no ûdens, pievienojot galda sâli vai kuòìa pilienus, piparmçtru, kumelîti vai lavandas. Bieþi vien uzsitiet degunu tâ, lai jûs neòemtu sekrçciju, un iznîciniet izmantotos audus uzreiz. Jûs varat un piegâdât deguna pilienus, kas padara jûsu degunu grûtâku, un jums bûs jâaprîko sevi ar tiem, kas veikti ar bçrnu apziòu, jo tie ir delikâtâki. Bet esiet uzmanîgi, lai tos neizturçtu ilgâk par 3 dienâm.