Griezcjs vacu valoda

Atex apmâcîba vai vingrinâjuma apjoms tiek komentçts un pielâgots zinâmas personas vai organizâcijas vajadzîbâm. Nâkamajâ sarakstâ parâdîti vissvarîgâkie jautâjumi, uz kuru pamata tiek izstrâdâts galîgais mâcîbu plâns. Ðo sarakstu îpaðos gadîjumos var palielinât ar papildu jautâjumiem.

Black MaskBlack Mask Lieliska maska, kas novērš pūtītes un sejas netīrumus

Atex apmâcîba ietver:ar sprâdzienbîstamîbu saistîtie juridiskie pamatojumi: ATEX direktîva 137 un valsts regulçjums,ATEX95 direktîva un valsts regulçjums; & nbsp; abu ATEX137 un ATEX95 direktîvu savstarpçjâs attiecîbas,juridiskais pamats apvienojumâ ar ugunsdroðîbu. Regula par Iekðlietu ministrijas 07.06.2010 ugunsdroðîbai telpu, çku un mâjokïu; Ar savstarpçjas informâcijas ATEX137 princips,galvenie principi klasifikâcijas un regulçðanas sprâdzienbîstamîba zonâs; ekstrçmi parametriem izvçrtçt lietderîbu eksplozijas gâzçm, tvaikiem un ðíidrumiem putekïu,elektrostatiska iezemçðana - problçmu, piemçru un vidçjo tehnisko risinâjumu grûtîbas,rûpniecîbâ izmantotie sprâdziena aizsardzîbas veidi un to izvçles galvenie principi; svarîgi noteikumi procesa iekârtu nodroðinâðanai pret sprâdzienbîstamîbu, \ tvienîbas piemçri, kas ilustrç individuâlo sprâdziendroðîbas sistçmu izmantoðanas efektivitâti, \ tgalvenie droðas raþoðanas un maðînas darbîbas principi sprâdzienbîstamîbas tuvumâ, \ tsprâdzienu piemçri ðajâ nozarç, \ tventilâcijas pakâpi un pieejamîbu, kâ arî sprâdzienbîstamîbas zonas diapazonu uz gâzes iekârtu, ûdeòraþa, propâna-butâna gâzes, acetilçna pierâdîjuma; akumulatoru uzlâdes punkti, uzticamîbas skapji íîmisko vielu uzglabâðanai,elektriskâs maðînas sprâdzienbîstamîbas tuvumâ - vispârçjas vadlînijas ierîèu montâþai, \ tbîstama negadîjuma draudi nozarç; izvçlçtâs grûtîbas, kas saistîtas ar uzglabâðanu, dezinfekciju, ogïu apstrâdes sistçmâm elektrostacijâs, ierobeþojumus, kas saistîti ar sprâdzienbîstamîbas sistçmas izmantoðanu,procesu un âtri apdraud biomasas procesus.