Gaisa piesaroojuma metaluriija

Tehnoloìiju izstrâde visu veidu materiâlu rûpnieciskai pârstrâdei ir radîjusi ârkârtîgi lielu problçmu, kas ir nevajadzîga un ievçrojami kaitîga. Risinâjums ðim mîklam ir faktors, kas nepiecieðams katram uzòçmumam, kas, pateicoties tam, kâ darbs tiek veikts, ir pakïauts putekïu piesâròojumam.

Goji creamGoji cream Efektīva dabiska pretgrumbu krēma iedarbība uz novecošanas pazīmēm

Ðâ piesâròojuma kaitîgums ne tikai ïoti nelabvçlîgi ietekmç darbinieku un cilvçku, kas ir pakïauti tâs palîdzîbai, veselîbu, bet tajâ paðâ laikâ panâkot putekïu, kas rodas koksnes vai biomasas apstrâdç, panâkumus var izraisît eksploziju vai ugunsgrçku. No paða sâkuma vissvarîgâkais nosacîjums droðâkâs raþoðanas droðîbas nodroðinâðanai ir putekïu filtrçðanas iespçja pçc iespçjas vienkârðâk.Paðlaik sektorâ ir arvien efektîvâkas attîrîðanas sistçmas (& nbsp; dezinfekcijas sistçmas, kas ne tikai attîra gaisu, bet arî pateicoties jauniem izvadiem tie ir energotaupîgi un videi draudzîgi. Òemot vçrâ to, kâ tiek prezentçta rûpnieciskâs apputeksnçðanas problçma, kâ arî to, cik daudz daþâdu nozaru tas ietver - filtrçðanas iekârtu var pielâgot pieprasîjumam.Visbieþâk tâs ir attîrîðanas sistçmas, kuru pamatâ ir cikloni - ðîs metodes var pievienot ciklona baterijâm. Cikloni, kuru pamatâ ir centrbçdzes spçka darbîba, parasti tiek uzskatîti par efektîviem, tie arî rada ierobeþotus izmçrus un rada zemas ieguldîjumu izmaksas. Vçl viens risinâjums ir filtru savâcçji - auduma filtri, kuros tiek izmantots cita veida audums, audu papîrs vai vîte. Neskatoties uz augstu efektivitâti, auduma filtriem ir izðíiroðs trûkums - lielas ieguldîjumu izmaksas.

Filtru sistçmas var izgatavot pçc moduïa vçrtîbas - turot visus elementus kopumâ vai hibrîdu, kas montçts no neatkarîgiem elementiem. Putekïu savâcçju izmaksas ne tikai vçlas izmantot izmantoto tehnoloìiju, bet arî virsmu, kurai nepiecieðams tîrît. Rûpnieciska pârstrâde, kurâ nevar tikt izpildîti tâdi procesi kâ izejvielu apstrâde, sasmalcinâðana, sijâðana, sajaukðana vai ieguve, ja nav kompleksu filtrçðanas sistçmu.