Gaisa piesaroojuma izmantodana

Pçdçjos brîþos gaisâ piesâròojoðas vielas, piemçram, putekïi, daïiòas un ðíiedras, var bût sliktas plauðâm un var izraisît alerìiskas reakcijas, nonâkot caur âdu.

Daudzos rûpnieciskos procesos piesâròojoðâs vielas, kas nonâk atmosfçrâ, tiek piegâdâtas putekïos un daïiòâs. Gaisa gaitâ ir daudz delikâtu daïiòu, kas var kaitçt veselîbai, un mums tâs jâizvçlas, pirms tâs nonâk elpoðanas sistçmâ.

Dr Farin ManDr Farin Man. Efektīvas novājēšanu tabletes

Pirmie putekïu avoti ir grieðanas, slîpçðanas un slîpçðanas procesi, kâ arî pulvera raþoðana pârtikas un farmâcijas nozarç. Audumu, aukstu materiâlu un kompozîtu apstrâde ir apvienota arî ar putekïu un ðíiedru atspoguïojumu, kas var bût nelabvçlîgas plauðâm un izraisît alerìiskas reakcijas. Daþâm nozarçm, kas ir pakïautas kaitîgu putekïu ievieðanai, ir vçlams izmantot atex putekïu nosûcçjus vai putekïu savâcçjus saskaòâ ar ES ATEX direktîvu. Apstiprinâtajiem uzòçmumiem ir daþâda veida putekïu savâcçji, ekstrakcijas rokas un risinâjumi tîrîðanas, sûkðanas un filtrçðanas nodaïâ.

Jaunu darba vietu sistçmâ var rasties sprâdzienbîstams putekïi un potenciâli sprâdzienbîstama vide.

Tâ kâ sprâdzienbîstamiem putekïiem, kas rodas no organisko materiâlu, sintçtisko materiâlu un metâlu grupas, ir sprâdzienbîstamas îpaðîbas, mums ir jâvelta pietiekama uzmanîba, lai izvairîtos no putekïu sprâdzieniem. Eiropas Kopiena ir iekïâvusi divas direktîvas, kas aptver sprâdzienbîstamu un uzliesmojoðu putekïu atmosfçru, tâs sauc par ATEX direktîvâm.

Ðo divu direktîvu îstenoðana izraisîja labâkas sprâdzienbîstamîbas sekas - bija nepiecieðami citi tehniskâ un organizatoriskâ darba veidi. Nodarbojoties ar labâko ârstu rûpnieciskajâ gaisa filtrçðanas zinâtnç, uzòçmumi izstrâdâ kopîgas preces atbilstoði ATEX direktîvas prasîbâm, kas atbilst visiem droðîbas standartiem.

Par sadarbîbu ar iespçjamâm valsts vai mazo noteikumu prasîbâm ir atbildîgas Polijas tirdzniecîbas organizâcijas un patçrçtâji.