Gaias madina kur nopirkt

Gaïas maðînâ nav nekas jauns lîdzeklis, kâ maðîna, kas tiek izmantota, lai drupinâtu un vada neapstrâdâtu, vârîtu vai saldçtu gaïu, kas tiek piedâvâta tâlâkai pârstrâdei (desu raþoðana. Tâ kâ ierîce tiek izmantota viesnîcâs, restorânos, lielveikalos, çdinâðanas iestâdçs un sabiedriskâs çdinâðanas iestâdçs, kur apstrâdâtâ íermeòa daudzums ir labâks nekâ mâjas laukâ, izmçri (kakls ar baroðanas skrûvçm un grieðanas komplekti - tîkli, sniega asmeòi, naþi un parametri (veiktspçja. sieta diametrs, rotâcijas âtrums, kakla atvçrðana, jauda, jauda gaïas vilks atbilst pârstrâdâtâja vajadzîbâm.

Liels sortimentu vilki tirgû ïaus jums izvçlçties pareizo çdienu iekârtas vajadzîbâm, pateicoties pçdçjai çdienu pagatavoðanas reizei, saîsinot (saspieþot daþus kilogramus minûtç arî nav nepiecieðami lieli fiziskâs piepûles izdevumi. Vilkiem ir vienkârða forma, elementus var viegli demontçt, kas atvieglo apstrâdi, tîrîðanas procesu un tîru tîrîðanu, veicina higiçnas apstâkïu uzlaboðanu. Padarot traukus no parastajiem nerûsçjoðiem vai alumînija sakausçjumiem, augstas kvalitâtes produkcija nosaka maðînas lielo jaudu. Tâpat kâ visas pârtikas nozarç izmantotâs ierîces, vilki atbilst CE droðîbas un veselîbas nosacîjumiem. Vilka darbîba - gaïa sadrumstalotîbai slaida mutç, tad pçc presçðanas, piemçram, ar polipropilçna virzuli, tâ tiek piespiesta darba skrûvei un no turienes uz grieðanas bloku. Grieðanas iekârta piespieþ íermeni tîklâ un pçc tam sagrieþ ar iebûvçtiem naþiem. Gaïa pçc sasmalcinâðanas ir atðíirîga ar pildîjumu, tad iesaiòota apvalkâ vai vakuuma iepakojumâ un tiek pakïauta turpmâkai pârstrâdei attiecîbâ pret gala produkta veidu - aukstâs gaïas vai vakuumâ iepakotu gaïu. Atkarîbâ no gaïas veida ir pievienots acs ar jaunu acu diametru un naþiem. Vilkus var aprîkot ar citiem piederumiem, kas, piemçram, dos pildîjumu desas, dârzeòus un sieru. Tâ ir vienkârða ierîce, kas ir çrta par saprâtîgâm cenâm, ko izmanto çdinâðanas rûpnîcâs, kur desu vai gaïas çdienu raþoðana nav tik liela, ka visâ pârstrâdes rûpnîcâ tâ ir veselîgâku produktu, kas nesatur konservantus vai daþâdus pastiprinâtâjus, garantçtâjs.