Gaias madina 12

Sçrijâs, kas ðodien var bût ievçrojamas aizvçsturiskâ, rudens kâpostu rituâla, îpaði laukos, rituâli, tâpçc bûtu mazliet. Ðajâ ziòâ pilsçta lielâkoties bija çrta. Mçs devâmies uz veikalu, nopirka gatavus kâpostus, un neviens, izòemot entuziastus vai "pienâcîgi motivçti ar pusçm", neprasîja kâpostu grieðanu un iegremdçðanu.

https://biov-tab.eu/lv/Bioveliss Tabs - Efektîvs ðíîdums novâjçðanai bez tauku sûkðanas

Tâ kâ kâpostu grieðana bija nesaraujami saistîta ar kodinâðanu. Lai veiktu vienkârðu salâtu, kâpostu vai sautçjumu papildinâjumu, gala maltîtei pietika asa nazis vai rokas griezçjs, un to varçja baudît gandrîz nekavçjoties. Tomçr liela kâpostu sagatavoðana kodinâðanai tagad ir îsts izaicinâjums. Un ðeit parâdâs kâpostu griezçjs. Sâkotnçji tâ bija sava rokas ierîce, kas pçc naþa laikiem bûtiski uzlaboja visu grieðanas procesu. Tad ðíçres parâdîjâs uz kloía - mehâniskâs. Vienlaikus bija bagâts progress, jo darbs âtri sâkâs un ar nelielu "tvaiku" varçja vçrot dienas kustîbu nevis vienu, tikai daþas mucas kâpostu. Bet, kad tâ pastâvîgi attîstâs, tai vienmçr ir jâcenðas uz priekðu. Ðajâ gadîjumâ tas notika, apvienojot jau esoðos elektromotora risinâjumus. Arî pçdçjais pasâkums ir radîjis ierîci ar elektrisko kâpostu griezçju. Tomçr ðî risinâjuma dçï kâpostu grieðanas darbs tagad ir ïoti strauji virzîjies uz priekðu. Tas jo îpaði sakâms par to, ka ideja ir attîstîjusies, un jaunieðu vidû bija daudz ðâda veida aprîkojuma, lietoðanai mâjâs, viss rûpnieciskai lietoðanai. Taèu nozare mums vçl nav ieinteresçta, jo tai parasti ir savi pieòçmumi un daudzumi, un mçs pievçrsîsimies maigâm un vidçjâm ierîcçm. Ðo jaunâko ierîèu izgatavoðanas princips ir tuvs tam, kurâ darbojas elektriskâ virsbûves maðîna, izòemot to, ka skrûves vietâ ir cilindrs, kas izgatavots no nerûsçjoðâ tçrauda ar mazâku vai mazâku vagu. Îpaði sistçmâ ir daudz mainâmu rullîðu ar atðíirîgu izcirtòu kalibrçðanu, pateicoties kuriem ir iespçjams iegût biezas vai mazâkas ðíçlçs sagrieztu kâposti. Lielâkâ daïa ðâda veida aprîkojuma uz kvadrâta izraisa to, ka ikviens atradîs kaut ko sev un ikdienas kâpostu grieðanas darbîbu, tas pat var bût patîkams, un tas ir radîts diezgan viegli un bez bailçm no pirkstu bojâjumiem, kad tas daþreiz notiek, saglabâjot nazi.